[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 35, 1997

Barnevern, 1996:

Flere barn på hjelpetiltak


Flere barn fikk hjelp fra barnevernet i 1996. Antall omsorgsovertakelser synker, men tallet på barn som bare mottar hjelpetiltak fortsetter å stige.
Vel 21 500 barn hadde ett eller flere tiltak fra barnevernet ved utgangen av 1996. Dette er vel 350 flere barn enn året før. Økningen på 2 prosent skyldes at barnevernet satser mer aktivt på hjelpetiltak i stedet for å overta omsorgen for barna.

Ved utgangen av 1996 hadde barnevernet overtatt omsorgen for nær 4850 barn. Dette er 250 færre og en nedgang på 5 prosent i forhold til året før. Av de nær 4 850 barna som var under omsorg av barnevernet var nær 4000 plassert i fosterhjem, vel 400 i barne- og ungdomshjem, og vel 450 i andre omsorgstiltak.

Lov om barnevernstjenester (som trådte i kraft 1. januar 1993) åpnet for at barn kan plasseres utenfor hjemmet uten at det treffes vedtak om omsorgsovertakelse. Denne endringen har de siste år gitt en betydelig økning i antall barn plassert i fosterhjem som hjelpetiltak, fra vel 300 i 1993 til vel 900 i 1996. Tilsvarende har det vært en økning av barn plassert i barne- og ungdomshjem som hjelpetiltak, fra vel 150 i 1993 til vel 400 barn i 1996. Det totale antall barn plassert i fosterhjem og barnevernsinstitusjon ved utgangen av 1996 er imidlertid litt lavere enn året før.

600 flere barn mottok hjelpetiltak
Av de vel 21 500 barna som fikk hjelp fra barnevernet ved utgangen av fjoråret fikk langt de fleste, 16 650 barn, ett eller flere hjelpetiltak. 77 prosent av barn med hjelp fra barnevernet mottok bare hjelpetiltak. I alt steg tallet på barn med hjelpetiltak fra vel 16050 i 1995 til vel 16 650 i 1996, en økning på 4 prosent. De hyppigst brukte hjelpetiltakene er fortsatt besøkshjem/avlastningshjem, barnehage og støttekontakt.

Store fylkesvise forskjeller
Det var 20 barnevernsklienter per 1000 barn under 18 år ved utgangen av 1996. Dette er samme andel av barnebefolkningen som i 1995. Østfold og Hedmark hadde høyest andel barnevernsklienter ved utgangen av 1996, med 26 klienter per 1 000 barn. Aust-Agder hadde 25, og deretter fulgte Nord-Trøndelag, Finnmark og Telemark med 24 klienter per 1000 barn. Lavest andel hadde Sogn og Fjordane med 15 og Møre og Romsdal med 16 per 1 000 barn.

Om statistikken
Barnevernstatistikken er en individstatistikk hvor det samles inn opplysninger om alle barn som meldes til barnevernet, barn med undersøkelsessak i barnevernet og barn med tiltak etter lov om barnevernstjenester. Loven som trådte i kraft 1. januar 1993 gjelder for barn under 18 år, med mulighet til å forlenge tiltaket til barnet fyller 20 år når det selv samtykker. Den «nye» loven åpnet for at barn kan plasseres utenfor hjemmet uten at det treffes vedtak om omsorgsovertakelse. Samtlige kommuner har levert oppgaver for 1996.

[Figur 6]

Figur 6: Barn med barnevernstiltak ved utgangen av året per 1 000 barn 0-17 år. Fylke. 1995 og 1996


Ny statistikk

Barnevern, 1996.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Sosialstatistikk. Mer informasjon: Trygve Kalve, tlf. 21 09 46 49, e-post: tak@ssb.no og Johanna Sørøy, tlf. 21 09 46 41, e-post: jsr@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 35, 1997