[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 33, 1997

Valgaktuelt: Skatt

Norsk skattenivå på gjennomsnittet i Europa


Skattenivået i Norge er sammenlignet med EU-landene midt på treet, men betydelig høyere enn gjennomsnittet for OECD-landene. I 1995 var totale skatter som andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) 41,7 prosent i Norge. Foreløpige tall viser at skatteinntektene utgjør 41,4 prosent i 1996. I EU-landene var skattenivået 40,5 prosent og i OECD-landene 32,6 prosent. Danmark og Sverige hadde de klart høyeste skattene som andel av BNP, med henholdsvis 51,7 og 50,2 prosent.
Tyskland og Storbritannia har en lavere andel enn Norge med henholdsvis 39,1 og 35,2 prosent. De fleste andre EU-landene lå over, viser skattestatistikken fra OECD som er presentert i Statistiske analyser «Inntekt, skatt og overføringer 1997».

Skatteinntektene kan grovt sett deles inn i tre hovedkategorier: Produksjonsskatter (omfatter en rekke avgifter, blant annen merverdiavgiften), skatt på inntekt og formue og trygde- og pensjonspremier. I Norge utgjorde de to første gruppene om lag like store beløp i 1995. Trygde- og pensjonspremier var noe lavere, med en andel på 9,8 prosent av BNP. Produksjonsskatter som andel av BNP lå på 16,1 prosent, og skatt på inntekt og formue samt eiendomsskatt hadde en andel på 15,8 prosent.

Lik sammensetning i Norge og Sverige
Norge og Sverige hadde omtrent lik sammensetning av skatteinntektene, mens Danmark hadde relativt sett lavere trygdepremier og tilsvarende høyere skatt på inntekt og formue. I Tyskland, Nederland og Frankrike var trygdepremiene den største posten blant skatteinntektene.

Skatteinntektene anvendes til å finansiere offentlige utgifter, blant annet kjøp av varer og tjenester (inkludert lønnskostnader) og inntektsoverføringer i form av subsidier og stønader til private. Offentlige kjøp av varer og tjenester i Norge var 21,3 prosent av BNP i 1994. Denne andelen var noe lavere enn i Sverige og Danmark og på nivå med Finland, Storbritannia og Canada.

[Figur 14]

Figur 14: Nettoskatter i alt, i prosent av bruttonasjonalprodukt. Utvalgte land. 1994


[Figur 15]

Figur 15: Skatteinntekter i alt etter skatteform, i prosent av bruttonasjonalprodukt. 1995


Kilde

Inntekt, skatt og overføringer, 1997.
Ny statistikk for 1996 vil bli publisert i Ukens statistikk i uke 37. Mer informasjon: Jan Gerhard Rødal, tlf. 21 09 45 24, e-post: jgr@ssb.no

Ukens statistikk nr. 33, 1997