[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 19, 1997

Arbeidsledighet blant innvandrere, 1. kv. 1997:

Nedgang i ledigheten blant innvandrere


Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere falt fra 12,0 prosent i februar 1996 til 10,6 prosent i februar 1997. Til sammenligning ble ledigheten i befolkningen generelt redusert fra 4,5 til 3,7 prosent i samme periode. Blant ikke-vestlige innvandrere var nedgangen i ledigheten størst for de bosatt i Oslo.
I februar 1997 var det registrert 10950 arbeidsledige innvandrere i Norge. Dette er en nedgang på 485 personer i forhold til februar 1996. Statistikken omfatter førstegenerasjonsinnvandrere.

Innvandrere på ordinære arbeidsmarkedstiltak gikk ned med 1560 personer fra februar 1996 til februar 1997. Nedgangen gjaldt alle innvandrergruppene og var størst for de fra Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika.

Antall registrerte arbeidsledige gikk ned for alle innvandrergruppene unntatt de fra Øst-Europa. Dette er hovedsakelig flyktninger fra Bosnia-Hercegovina og det tidligere Jugoslavia. Nedgangen i ledighetsprosenten fra februar i fjor til februar i år var på mer enn 2,5 prosentpoeng for innvandrerne fra Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika.

Størst nedgang for afrikanske kvinner
Totalt 11,7 prosent av de mannlige innvandrerne i arbeidsstyrken var
registrert som arbeidsledige ved utgangen av februar 1997, mot 13,4 prosent ved samme tidspunkt året før. For menn i befolkningen som helhet gikk ledighetsprosenten ned fra 4,8 til 3,9. Blant mannlige innvandrere var nedgangen i ledighetsprosenten størst for de fra Sør- og Mellom-Amerika. For innvandrerkvinnene samlet sett gikk ledighetsprosenten kun ned med om lag 1 prosentpoeng, mens for innvandrerkvinnene fra Asia og Afrika gikk ledighetsprosenten ned med henholdsvis 2,8 og 3,2 prosentpoeng.

Færre på tiltak i Kristiansand
Statistisk sentralbyrå beregner også registrerte ledige i prosent av alle innvandrere og ikke bare dem som er med i arbeidsstyrken. For kommuner der det er bosatt minst 2000 ikke-vestlige innvandrere i alderen 16-74 år, beregnes endringen i ledighets- og tiltaksprosenten fra februar 1996 til februar 1997. Tallene viser at det kun var økning i denne ledighetsprosenten i Trondheim og tiltaksprosenten i Bærum. Blant innvandrerne hadde de som var bosatt i Oslo størst nedgang i arbeidsledigheten. Størst nedgang i innvandrere på tiltak hadde Kristiansand, 4,2 prosentpoeng. Nedgangen totalt i tiltaks- og ledighetsprosenten var også størst i Kristiansand.

Om statistikken
Innvandrere er i denne statistikken personer (16-74 år) som er født i utlandet av utenlandske foreldre. Ikke-vestlige innvandrere omfatter personer fra Øst-Europa, Asia, Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika. Arbeidsledighets- og tiltakstallene bygger på data fra Arbeidsdirektoratets register over arbeidssøkere ved arbeidskontorene.

[Figur 1]

Figur 1: Endring fra februar 1996 til februar 1997 i andelen av befolkningen 16-74 år som er
registrert helt ledige og på ordinære arbeidsmarkedstiltak. Ikke-vestlige inn-
vandrere i utvalgte kommuner


Ny statistikk

Arbeidsledighet blant innvandrere, 1.kv. 1997.
Statistikken utgis fire ganger årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Jørn Ivar Hamre, tlf.
21 09 49 29, e-post: ham@ssb.no eller Jan Erik Sivertsen, tlf. 21 09 47 82, e-post: jsi@ssb.no. Vedleggstabeller side: 14-18.

Ukens statistikk nr. 19, 1997