[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 19, 1997

Foreldrebetalingsundersøkelsen for barnehager, 1. halvår 1997:

Barnehageplasser billigst i Fauske


Foreldrebetalingen for en kommunal barnehageplass viser stor variasjon. Forskjellene er størst for familier med lav inntekt, men også de med høyere inntekt opplever at bostedskommune blir avgjørende for størrelsen på fami-liens barnehageutgifter. Fauske kommune kan tilby de billigste barnehageplassene.
En familie med årlig bruttoinntekt på 375 000 kroner, må betale nesten dobbelt så mye for en kommunal barnehageplass i Seljord sammenlignet med Fauske. Dette viser tall fra for-eldrebetalingsundersøkelsen for
1. halvår 1997, hvor 109 av landets kommuner inngår. Lillehammer er dyrest for de familier med årlig bruttoinntekt på 100 000 kroner.

Fordeles årsbetalingene (inkludert kostpenger) på elleve måneder, varierer månedssatsene fra 1900 til 3600kroner for familier med 375000 kroner i inntekt. For familier med 250 000 kroner i inntekt varierer betalingen fra 1700 i den rimeligste kommunen til 3200 kroner i den dyreste. Ti kommuner i utvalget kan tilby gratis opphold i barnehage for familier med inntekt på 100 000 kroner. Kostpenger kommer da i tillegg.

Flate satser
En del av prisforskjellene mellom kommunene kan forklares ved at kommunene har valgt ulike betalingssystem. I et lite flertall av kommunene betaler familier såkalte flate satser, mens de resterende kommunene har betalingssatser som varierer etter familiens inntekt. Slike kommuner har ofte høye betalingssatser for familier med middels eller høy inntekt og lave betalingssatser for de mest ubemidlede familier.

Familier med barn i private barnehager må fortsatt betale noe mer sammenlignet med kommunale barnehageplasser. I private barnehager er den gjennomsnittlige månedsbetalingen om lag 3000 kroner i de største byene med omland.

Om statistikken
Undersøkelsen er halvårlig og kartlegger betalingssatser for heldagsopphold i barnehage for husstander med samlet brutto årsinntekt på henholdsvis 100 000, 250 000 og 375 000 kroner. Utvalget dekker 109 kommuner. Oslo og seks kommuner fra hvert av landets øvrige 18 fylker. I utvalgskommunene er alle kommunale og private barnehager med offentlig støtte omfattet. I tillegg dekkes private barnehager uten offentlig støtte i sentrale deler av landet.

Ny statistikk

Foreldrebetalingsundersøkelsen for barnehager, 1. halvår 1997.
Statistikken utgis i Ukens statistikk i mai og november hvert år. Undersøkelsen gjennomføres for Barne- og familiedepartementet. Mer informasjon: Geir Ormseth, tlf. 21 09 47 22, e-post: geo@ssb.no og Randi Johannessen, tlf. 21 09 47 30, e-post: raj@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 19, 1997