[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 12, 1997

Selvangivelsesstatistikk, 1995:

Færre med fradrag for egen pensjonsforsikring


I 1995 førte 168 400 personer fradrag for egen pensjonsforsikring i sin selvangivelse. Dette er nær 33 000 færre enn i 1993. Den totale verdien av fradraget utgjorde 1 243 millioner kroner, en reduksjon på 25 prosent fra 1993. Maksimumsfradraget har vært uforandret i perioden med 30 000 kroner.
Gjennomsnittlig fradrag for egen pensjonsforsikring var 7 400 kroner i 1995. Personer med dette fradraget hadde 317 700 kroner i gjennomsnittlig bruttoinntekt, noe som er 145 000 mer enn gjennomsnittet for alle personer 17 år og over. Størrelsen på fradraget for egen pensjonsforsikring økte med stigende bruttoinntekt og nettoformue.

63 prosent av dem med fradragsberettiget premie for egen pensjonsforsikring var menn. De hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 381 300 kroner, mens kvinnene hadde en bruttoinntekt på 209 700 kroner.

Flere har formue i aksjer og aksjefond
Fra 1993 til 1995 økte antall personer som hadde aksjer eller aksjefond med 42 100 til 640 100 personer. Verdien på formue av aksjer og aksjefond økte med 33 prosent i samme periode. Det går ikke fram av statistikken hvor stor del av formuesøkningen som skyldes verdistigning og hvor mye som skyldes økt kvantum. Gjennomsnittlig ligningsverdi på aksjer og aksjefond var 103 200 kroner.

Den rikeste fjerdedelen har over halvparten av all inntekt
Fra 1993 til 1995 var det en økning i bruttoinntekt på over 8 prosent. Økningen var størst fra 1994 til 1995 med i overkant av 5 prosent. Den totale bruttoinntekten var 574 859 millioner kroner i 1995. En rangering av personene etter bruttoinntekt viser at de 25 prosentene med lavest bruttoinntekt har 5,3 prosent av denne inntekten, mens de 25 prosentene av personene med høyest bruttoinntekt står for 51 prosent av den totale bruttoinntekten.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for den øverste kvartilen, de 25 prosent med høyest bruttoinntekt, var på 344000 kroner i 1995. Ser vi på de 5 prosent med høyest bruttoinntekt hadde de et gjennomsnitt på 616 600 kroner i bruttoinntekt. Gjennomsnittlig kapitalinntekt for denne gruppen var på 139 500 kroner. Kvartilen med høyest bruttoinntekt hadde en gjennomsnittlig kapitalinntekt på 38 300 kroner. Dette utgjorde over 70 prosent av de totale kapitalinntekter.

Om statistikken
Selvangivelsesstatistikken omfatter selvangivelsesopplysninger til alle bosatte personer 17 år og over per 31. desember 1995. Beløpenes størrelse er bestemt av skatteregler og ligningspraksis. Skattefrie inntekter kommer ikke med i statistikken. Gjennomsnittsbeløp er beregnet bare for personer med beløp på de enkelte poster. Bruttoinntekt omfatter alle skattepliktige inntekter som lønn, pensjoner, inntekt av bolig og annen fast eiendom, og kapitalinntekter med videre. Bruttoinntekt tilsvarer post 3.1.10 i selvangivelsen 1995. Godtgjørelse på aksjeutbytte er trukket fra bruttoinntekten i 1993 og 1994 for å få sammenlignbare tall med 1995.

[Figur 15]

Figur 15: Antall bosatte personer 17 år og over med fradrag for egen pensjonsforsikring


Ny statistikk

Selvangivelsesstatistikk, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk. Mer informasjon: Ingrid Melby, tlf. 62 88 51 91, e-post: ime@ssb.no eller Grethe Sparby, tlf. 62 88 52 41, e-post:gsp@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 12, 1997