[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 10, 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, januar 1997:

Kraftig nedgang i kraftforbruk og produksjon


Produksjonen av elektrisitet i januar i år var på 9824 GWh, en nedgang på hele 28 prosent fra samme måned i fjor. Det totale kraftforbruket gikk ned med om lag 10 prosent fra januar i fjor. Nedgangen i forbruket har sammenheng med den store oppgangen i strømprisene og at det var noe mildere enn normalt i januar. Fra 1. januar 1996 til 1. januar 1997 steg strømprisen med 20 prosent, eller med 10 øre/kWh.
Kraftproduksjonen i januar er den laveste for denne måneden siden 1981. Innen fylker med høy kraftproduksjon, over 10 000 GWh i året, var produksjonsnedgangen størst i Sogn og Fjordane, Rogaland og Nordland. Produksjonen gikk her ned med henholdsvis 40, 35 og 32 prosent fra samme måned året før. Importen av elektrisitet var svært høy også i januar, og utgjorde 1781 GWh. Rundt 70 prosent av den totale importen kom fra Sverige mens det øvrige hovedsakelig ble importert fra Danmark. Det var og-så noe import fra Finland og Russland.

Lavere forbruk
Forbruket av elektrisitet var i januar i år på 11 489 GWh, ned 10 prosent fra samme måned året før. Nedgangen har sammenheng med at det var forholdsvis mildt siste halvdel av januar, men oppgangen i strømprisene har også bidratt til at det brukes mindre elektrisitet enn det som er normalt for årstiden. Per 1. januar 1997 var den totale strømprisen til husholdninger, inklusive fastledd, nettleie og statlige avgifter, på 59 øre/kWh ifølge Norges vassdrags- og energiverk. Dette er om lag 20 prosent høyere enn på samme tidspunkt året før.

Forbruket innen kraftintensiv industri var i januar i år 3,6 prosent lavere enn samme måned i 1995. Nedgangen var størst innen produksjon av jern, stål og ferrolegeringer, hvor kraftforbruket gikk ned med 13 prosent. Om lag 15 prosent av det totale forbruket ble dekket av importert kraft.

Nedgang i spotprisene
Fyllingsgraden i vannmagasinene var i uke 9 på 38,2 prosent, og har falt med 15 prosentenheter siden uke 1 i år. Til sammenligning ble median fyllingsgrad for årene 1982-1991 redusert med 22 prosentenheter i tilsvarende periode. Hovedårsaken til at fyllingsgraden har sunket mindre enn normalt, er at kraftproduksjonen er redusert i forhold til tidligere år. Den høye importen og nedgangen i elforbruket har ført til et mindre behov for innenlands kraftproduksjon. I tillegg har det vært relativt mye nedbør de siste ukene og dermed noe tilsig til magasinene.

De forbedrede forholdene i kraftmarkedet har bidratt til at spotprisene på tilfeldig kraft har sunket betydelig de siste ukene. I uke 8 var spotprisen på 14,4 øre/kWh, mens den fra begynnelsen av 1996 og fram til uke 3 i 1997 har ligget mellom 20 og 35 øre/kWh. Spotprisene er nå nesten på samme nivå som i 1995.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eks-port siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper: 1) Produsenter av kjemiske råvarer, 2)Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og 3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

[Figur 9]

Figur 9: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri. Måned. GWh


[Figur 10]

Figur 10: Spotmarkedspris på elektrisk kraft omsatt over Den nordiske elbørsen. Gjennomsnittspris. Uke. Øre/kWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, januar 1997.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og Norges vassdrags- og energiverk, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 22 86 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 10, 1997