[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 6, 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, desember 1996:

Kraftig nedgang i elproduksjonen i desember


Produksjonen av elektrisitet i desember var på 10 146 GWh, ned 25 prosent fra året før. Total produksjon av elektrisitet i fjor var på 104 739 GWh, ned 15 prosent fra året før. Produksjonen er den laveste siden 1987, noe som skyldes at fyllingsgraden i vannmagasinene har vært usedvanlig lav siden slutten av mai i fjor. Det ble importert 13,2 TWh i fjor. Dette er den høyeste importen noensinne, og nesten seks ganger over nivået året før.
Det var en nedgang i kraftproduksjonen i de fleste fylker i desember i fjor sammenlignet med samme måned året før. Blant fylker med høy produksjon (over 10 000 GWh i året) var nedgangen størst i Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland. Her ble produksjonen redusert med henholdsvis 49, 42 og 26 prosent fra året før. Nettoimporten i desember var på 1 538 GWh og dekket 13 prosent av forbruket. Til tross for at det var relativt kaldt i desember ble bruttoforbruket redusert med 8 prosent fra samme måned i 1995. Forbruk innen kraftintensiv industri gikk ned med rundt 3 prosent fra desember året før. Nedgangen var størst innen produksjon av jern, stål og ferrolegeringer hvor forbruket gikk ned med 11 prosent.

Lavere forbruk i fjor
Det totale elforbruket i fjor ble redusert med 2,4 prosent fra året før. Nedgangen i forbruket kom først og fremst på høsten og vinteren. Forbruk av tilfeldig kraft i elektrokjeler var lavt i hele fjor på grunn av at spotprisene var svært høye, gjennomsnittlig på 25,2 øre per kWh. Det skjedde derfor en overgang fra bruk av elektrisitet til bruk av olje i kjelemarkedet. På høsten ble også prisene på fastkraft til husholdninger og industri oppjustert. Det ble da en betydelig nedgang i forbruk innen alminnelig forsyning, som inkluderer fastkraftforbruk i husholdninger og industri utenom kraftkrevende industri. Nedgangen skyldtes trolig en overgang fra elektrisitet til bruk av andre energikilder også innen alminnelig forsyning. Salg av fyringsoljer og fyringsparafin økte kraftig i 1996 i forhold til året før.

Fyllingsgraden i vannmagasinene ved utgangen av desember var på 55,8 prosent, noe som er 23 prosentenheter lavere enn medianen i tiårsperioden 1982-1991. Gjennomsnittlig spotpris i desember var på om lag 23 øre per kWh. Spotprisen har blitt noe redusert de siste månedene, etter at den i august og fram til midten av oktober lå på rundt 30 øre per kWh. Dette har blant annet sammenheng med at importen av elektrisitet fra Danmark og Sverige har holdt seg høy, og at forbruket har blitt redusert de siste månedene i forhold til samme periode året før. Dette har bidratt til at markedet nå vurderer en kraftkrise som svært lite sannsynlig.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper:
1) Produsenter av kjemiske råvarer,
2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og
3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

[Figur 15]

Figur 15: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri. Måned. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, desember 1996.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og Norges vassdrags- og energiverk, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 6, 1997