[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Utslipp til luft, 1995:

Høyere utslipp til luft enn tidligere beregnet


Utslippene til luft av flyktige organiske forbindelser (NMVOC) og metan (CH4) i Norge er mye høyere enn tidligere beregnet. NMVOC-utslippene i 1995 er justert opp med 24 prosent, mens metanutslippene er oppjustert med 57 prosent i forhold til tidligere beregninger. Dette innebærer at disse utslippene har økt mye kraftigere enn tidligere antatt.

Endringen i NMVOC-utslipp skyldes særlig at estimatet av fordampning fra bøyelasting av råolje er blitt kraftig oppjustert. Denne utslippskilden utgjør med den kunnskapen vi har nå over halvparten av de norske NMVOC-utslippene. Også utslipp fra raffinerier og motorredskaper er høyere enn tidligere beregnet. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av NMVOC med 30 prosent fra 1989 til 1999. De totale norske NMVOC-utslippene har økt med 35 prosent fra 1989 til 1995 mot tidligere beregnet 13 prosent.

Metanutslipp
Metan er en gass som kan påvirke klimaet på jorden. Oppjusteringen av metanutslippene skyldes særlig bedre informasjon om utslipp fra avfallsdeponier. Tidligere har bare utslipp fra kommunalt avfall vært inkludert. Deponering av næringsavfall, særlig fra treforedlings- og trebearbeidingsindustrien og bygg og anlegg, fører også til vesentlige metanutslipp. Dette er nå inkludert i beregningene.

De siste årene er en stadig økende mengde metan blitt samlet opp fra fyllinger og utnyttet til energi eller avfaklet. I 1995 var uttaket 13 000 tonn. Til tross for dette har utslippene økt på grunn av økt deponering av avfall. Utslipp av metan fra avfallsfyllinger i 1995 var 322 000 tonn, nesten 70 prosent av det totale norske utslippet. Også metanutslippene fra bøyelasting er blitt justert opp. Utslippene av metan i Norge har økt med 9 prosent fra 1989 til 1995, også denne økningen er høyere enn tidligere beregnet.

Utslipp av andre viktige utslippskomponenter er ikke endret i forhold til de foreløpige tallene publisert i Ukens statistikk nr. 11/96. Foreløpige utslippstall for 1996 vil bli offentliggjort i mars.

Om statistikken
Statistikken er et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn (SFT). SFT leverer data for utslipp fra store industribedrifter og vurderer utslippsfaktorene. Statistisk sentralbyrå har ansvar for data på aktivitetsnivået og beregninger.

Det er knyttet stor usikkerhet til utslippsnivået av NMVOC og metan, både globalt og i Norge. Usikkerheten er både knyttet til hva som er utslippskilder og størrelsen på utslippene fra hver kilde.

[Figur 1]

Figur 1: Utslipp av NMVOC og metan i Norge. 1 000 tonn


Ny statistikk

Utslipp til luft, 1995.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk. Mer informasjon: Kristin Rypdal, tlf. 21 09 49 49, e-post: krr@ssb.no, Ketil Flugsrud, tlf. 21 09 49 38, e-post:kfl@ssb.no eller Audun Rosland, Statens forurensningstilsyn, e-post: audun.rosland@sftospost.md.dep.telemax.no.rosland.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 03, 1997