[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 1-2, 1997

Summarisk statistikk fra Lønns- og trekkoppgaveregister, 1995:

Lønnsutbetalingene økte med 5,7 prosent i 1995


Det ble utbetalt totalt 370 milliarder kroner i lønn og honorarer i 1995, viser tall fra Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister. Dette er en økning på 20 milliarder eller 5,7 prosent i forhold til året før. I gjennomsnitt fikk hver person utbetalt 152 000 kroner, hvilket utgjør en økning på 4,1 prosent fra 1994. Til sammenligning viste veksten i lønn per normalårsverk i samme periode en økning på 3,4 prosent.
Den gjennomsnittlige utbetalingen av lønn og honorarer for kvinner økte med 4,2 prosent i 1995. Tilsvarende var økningen for menn på 4,1 prosent. I kroner utgjør dette 4 900 kroner for kvinner og 7 120 kroner for menn. Menn fikk i 1995 utbetalt 181 300 kroner i gjennomsnitt, mens kvinner fikk utbetalt 119 600 kroner. Den gruppen som får utbetalt mest er menn i alderen 46-50 år med en gjennomsnittlig utbetaling på 247 900 kroner. Geografisk er personer bosatt i Akershus og Oslo på topp med 180 300 kroner i gjennomsnitt, mens personer i Nord-Norge ligger lavest med 135 500 kroner i gjennomsnittlige utbetalinger.

Flere mottar lønn
Det ble totalt registrert 2 434 000 personer som fikk utbetalt lønn og honorarer i 1995 eller 36 200 flere enn i 1994. Selv om det blir stadig flere personer som mottar slike utbetalinger, avtar antallet for de under 25 år og de over 60 år. Nedgangen er mest markant hos de yngre med en nedgang på 1,4 prosent i aldersgruppen 20-25 år. Hos de eldre er nedgangen på 1,1 prosent i aldersgruppen over 60 år.

Færre får utbetalt dagpenger
Det er stadig færre som får utbetalt dagpenger. Totalt var det 351 800 personer som fikk slike utbetalinger i 1995. Dette er en nedgang på 7,7 prosent fra 1994. Dermed forsterkes trenden fra året før, da nedgangen var på 1,5 prosent. Totalt var utbetalingene på nesten 10 milliarder kroner i 1995, noe som er en nedgang på 8,2 prosent fra året før. Det er flest yngre som får dagpenger, mens antallet avtar med alderen. Derimot er det de eldste som får mest utbetalt i gjennomsnitt. Menn fikk utbetalt 30 000 kroner i gjennomsnitt, mens kvinner fikk utbetalt 26 100 kroner i 1995. Dette er en reduksjon på 3,4 prosent for menn og en økning på 4,7 prosent for kvinner fra 1994.

Samlede pensjonsytelser økte
I 1995 ble det utbetalt 101 milliarder kroner i pensjoner og lignende. Beløpet omfatter utbetalinger fra folketrygden, blant annet alders- og uførepensjon, og andre pensjonsutbetalinger. Økningen er på 4,2 prosent. I alt 1313 100 personer mottok pensjoner og lignende i 1995. Dette utgjør en økning på vel 700 personer fra året før. Den gjennomsnittlige utbetalingen i 1995 var på 76 600 kroner mot 73 600 i 1994, en økning på 4,1 prosent. Dette gir samme økning som økningen i de totale gjennomsnittlige utbetalinger av lønn og honorarer fra 1994 til 1995.

Om statistikken
Alle arbeidsgivere eller oppdragsgivere, som i løpet av året har utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til arbeidstaker eller oppdragstaker, er som hovedregel pliktige å sende lønns- og trekkoppgave til kommunekasserer/Skattedirektoratet. Til dette formål foreligger en kodeoversikt som for 1995 omfatter 156 koder for inndeling av lønnsarter, pensjoner, utgiftsgodtgjørelser med mer. Kodene er inndelt i 13 ulike kodegrupper. Skattedirektoratet er ansvarlig for vedlikehold av Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO-registeret).

Beløpsmessig er koden lønn, honorar mv. (kode 111-A) den største i LTO-registeret. Under denne koden innberettes det meste av utbetalt lønn og annen godtgjørelse som ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. I hovedsak omfatter dette kontantlønn, men også trekkpliktige naturalytelser betalt av arbeidsgiver slik som fri bolig, fri strøm, gruppelivsforsikring med mer.

Opplysningene i lønns- og trekkoppgaven er til hjelp ved utfylling av selvangivelsen og blir lagt til grunn ved ligningen av skattyter. Særlig gjelder dette for skattytere som leverer forenklet selvangivelse. Det ble i 1995 sendt inn 6,5 millioner lønns- og trekkoppgaver.

Ny statistikk

Lønnsstatistikk. Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregister 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Coen Hendriks, tlf. 62 88 52 49, e-post: hen@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 1-2, 1997