[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 50, 1996

Mer avfall blir brukt til energi


Forbruket av fjernvarme øker stadig. I 1995 var forbruket på 1 186 GWh, mens det i 1983 var på 193 GWh. Veksten skyldes blant annet økte investeringer i distribusjonsanlegg og bedre utnytting av den produserte fjernvarmen. Bruk av fjernvarme er imidlertid fremdeles lite utbredt i Norge og utgjør om lag 1 prosent av det totale energiforbruket innenlands. Bruttoproduksjonen i fjor var på 1 662 GWh og økte med 2 prosent fra året før.

Fjernvarme produseres hovedsakelig ved forbrenning av avfall, men mange forskjellige energikilder kan benyttes som brensel. I 1995 ble 57 prosent av nettoproduksjonen produsert i avfallsforbrenningsanlegg. Nesten 70 prosent av det totale brenselsforbruket i bruttoproduksjonen var avfall. En viss andel av energien som produseres ved avfall eller spillvarme avkjøles mot luft og går tapt. Denne andelen har imidlertid blitt betydelig redusert de siste årene. I 1995 gikk ca. 19 prosent av energien tapt ved avkjøling mot luft, mens det tilsvarende tallet i 1990 var på 32 prosent. Av det totale forbruket av fjernvarme i fjor gikk om lag 23 prosent til husholdninger, mens 34 prosent gikk til industri og resten til tjenesteytende næringer.

Økte investeringer
Investeringer i fjernvarmeanlegg nådde en topp i 1988 og var da på 395 millioner kroner. I fjor ble det investert 75,6 millioner kroner, noe som er en betydelig oppgang i forhold til året før. Det ble hovedsakelig investert i distribusjonsanlegg. Gjennomsnittsprisen for fjernvarme var i 1995 på 26,3 øre/kWh. Det er en økning på 1,5 prosent fra året før. Prisøkningen må ses i sammenheng med at det også var en oppgang i priser på olje og fyringsolje fra 1994 til 1995, og at prissettingen på fjernvarme må ta hensyn til markedsprisen på konkurrerende energiformer.

Gode miljøeffekter
Fjernvarme anses å ha en positiv effekt på miljøet da det avgir langt mindre utslipp til luft enn for eksempel oljefyring. Ved overgang fra oljefyring til bruk av fjernvarme kan man oppnå en vesentlig reduksjon i utslippsnivået. Dessuten utnytter man ressurser som ellers ville gått tapt, ved at spillvarme fra industrien og avfall benyttes som brensel i produksjonen. Mange fjernvarmeanlegg kobler inn olje- og/eller elektrokjeler ved behov. I fjor skjedde det en overgang fra olje til elektrisitet i kjelene fordi det da var relativt lave spotpriser på tilfeldig kraft.

Om statistikken
Fjernvarme er damp eller varmt vann som transporteres gjennom isolerte rør til husholdninger og andre forbrukere, og benyttes blant annet til oppvarming og varmt tappevann. Varmen produseres ved avfallsforbrenning, eller ved å utnytte kloakk, flis, kull, koks, olje, elektrisitet eller spillvarme/spillgass fra industrien.

[Figur 2]

Figur 2: Bruttoproduksjon av fjernvarme. GWh


[Figur 3]

Figur 3: Nettoproduksjon av fjernvarme fordelt på ulike typer varmesentraler. Prosent. 1995


Ny statistikk

Fjernvarmestatistikk, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Energistatistikk. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 50, 1996