[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 50, 1996

Produksjonsindeks for industrien, oktober 1996:

Små endringer i industriproduksjonen


Industriproduksjonen økte med 0,9 prosent i oktober, justert for normale sesongvariasjoner. Det er samme økning som i september. Foreløpige tall for årsveksten for industrien ligger noe i underkant av 3 prosent. Indeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning (totalindeksen) gikk ned 2 prosent i oktober.

Industriproduksjonen synes nå å være mer stabil, etter en periode med sterke svingninger i de sesongjusterte tallene. Noen viktige årsaker til variasjonene har vært streiker, endringer i ferieavviklingsmønstre mv. Også trendserien viser vekst i oktober. Den beregnede årsveksten for de siste månedene ble imidlertid denne gang justert noe ned, fra 4,8 til 3,5 prosent. Dette bidrar til et bedre samsvar med de foreløpige tall for årsveksten fra 1995 til 1996, som ser ut til å bli noe i underkant av 3 prosent for industrien.

Veksten i de sesongjusterte tallene for industrien i oktober skyldes dels at kjemisk råvareindustri hadde en økning på 1,6 prosent, etter 6,2 prosent i september. Både metallindustrien og metallvareindustrien hadde oppgang, med henholdsvis 1,8 og 1,4 prosent, etter oppgang i september. En tilsvarende utvikling hadde transportmiddelindustrien med en økning på 2,4 prosent, etter 1,9 prosent i september. I oljeraffineringssektoren falt produksjonen 3,8 prosent etter vekst i de tre foregående månedene. Nedgangen er her et resultat av driftsstans i deler av perioden.

Produksjonen i olje- og gassutvinningssektoren i oktober gikk ned med 4 prosent, sesongjustert, etter en moderat nedgang i forrige måned. Utviklingen i trenden viser også en svak nedgang som følge av lavere oljeproduksjon gjennom de siste månedene, sammenlignet med tidligere i år. Nedgangen i produksjonen i oktober skyldes i første rekke driftsstans på enkelte felt, og oppfattes som et tilfeldig utslag. Utviklingen i den sesongjusterte serien må derfor tolkes med forsiktighet. Store usystematiske svingninger i produksjonen gjennom året for denne sektoren bidrar til økt usikkerhet i resultatene. Ukekorrigerte tall viser at produksjonen i 1996 sett under ett har økt betydelig. Foreløpige tall tyder på en årsvekst i sektorene på om lag 14,4 prosent fra 1995 til 1996.

Kraftforsyning
Elektrisitetsproduksjonen falt med 1,0 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Nedgangen i september var på 4,4 prosent. Utviklingen er dels bestemt av en lav fyllingsgrad i magasinene. Ved utgangen av oktober var fyllingsgraden på vel 63 prosent jevnført med vel 96 prosent på samme tid i fjor. Utviklingen i produksjonen er imidlertid trolig også påvirket av lavere etterspørsel på grunn av noe høye kraftpriser gjennom de siste månedene.

Om statistikken
Oppgavene til Statistisk sentralbyrås produksjonsindeks innhentes fra om lag 1 650 bedrifter med innsendingsfrist den 8. i hver måned. Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris, og indikatorer for produksjonsvolumet er produksjonen av viktige varer, arbeidede timeverk eller råvareinnsats. Statistikken omfatter olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.

Ny statistikk

Produksjonsindeks for industrien, oktober 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Tom Andersen, tlf. 21 09 47 29, e-post: tla@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 50, 1996