[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 49, 1996

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 3. kvartal 1996:

Sterk eksportvekst


BNP, regnet i faste priser, økte med 11,4 milliarder 1993-kroner fra 3. kvartal 1995 til 3.kvartal 1996. Det tilsvarer en økning på 5,1 prosent. De foreløpige kvartalsregnskapstallene viser at BNP økte med 5,4 prosent de tre første kvartalene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Om lag halvparten av økningen i BNP kan forklares med sterk vekst i oljevirksomheten. Den sterke veksten i produksjonen av olje og gass gjenspeiles også i sterk eksportvekst. Sammenlignet med 3. kvartal 1995 økte eksporten av olje og gass med 5,9 milliarder 1993-kroner. Hittil i år har eksportverdien regnet i faste priser økt med over 16 milliarder kroner. Justert for normale sesongvariasjoner viser eksporten av olje og gass tiltagende vekst gjennom 1996.

Bruttoproduktet i industri og bergverk, regnet i faste priser, hadde en vekst på 4,6 prosent fra 3. kvartal 1995 til 3.kvartal 1996, mens de private tjenestenæringene hadde en vekst på 3,5 prosent. Ifølge de sesongjusterte tallene hadde industriproduksjonen en vekst fra 2. til 3.kvartal, etter at den hadde avtatt fra 1. til 2. kvartal, mens produksjonsveksten i de private tjenestenæringene ble noe avdempet i 3. kvartal sammenlignet med kvartalet før.

Vekst i husholdningenes konsum
I 3. kvartal 1996 var konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner 4,4 milliarder 1993-kroner høyere enn tilsvarende periode året før. Det er en vekst på 3,9 prosent. Husholdningenes konsum av varer økte med 4,7 prosent eller 2,8 milliarder. Nærmere 70 prosent av veksten i varekonsumet kan tilskrives økningen i husholdningenes kjøp av nye biler. Til sammenligning hadde tjenestekonsumet en vekst på 2,5 prosent fra 3. kvartal 1995 til 3. kvartal 1996.

Justert for normale sesongvariasjoner var konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner 1,4 prosent høyere i 3. kvartal enn 2. kvartal 1996, mens det var uendret fra 1. til 2. kvartal. Både vare- og tjenestekonsumet viste vekst fra 2. til 3. kvartal.

Konsumveksten i offentlig forvaltning for 3. kvartal er foreløpig beregnet til 1,7 prosent. Hittil i år er konsumveksten på 2,6 prosent, fordelt med en vekst i kommuneforvaltningen på 3prosent og i statlig forvaltning på 2prosent.

Økte investeringer
Bruttoinvesteringene i fast kapital totalt var 7,5 prosent høyere i 3. kvartal 1996 enn i 3. kvartal 1995, regnet i faste priser, mens investeringene i fast kapital i Fastlands-Norge var 4prosent høyere. Om lag 60 prosent av den totale investeringsveksten kan forklares med økte investeringer i utenriks sjøfart. Til sammenligning var investeringene i oljevirksomheten lavere i 3. kvartal 1996 enn i 3. kvartal 1995. Justert for normale sesongvariasjoner var de totale bruttoinvesteringene i fast kapital bortimot 2 prosent høyere i 3. kvartal enn i 2. kvartal. Også de sesongjusterte investeringene i Fastlands-Norge hadde en vekst fra 2. til 3.kvartal.

Sterk eksportvekst
De foreløpige tallene for 3. kvartal 1993 viser at eksporten økte med 6,8 milliarder 1993-kroner og importen med 2,4 milliarder sammenlignet med samme periode året før. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 7,6 og 3,3 prosent. Eksporten av tradisjonelle varer hadde en vekst om lag som total eksport, mens importen av tradisjonelle varer hadde en vest klart sterkere enn samlet import. Akkumulert over de tre første kvartalene har eksporten økt med 23,1 milliarder kroner, mens importen har økt med 5,7 milliarder.

Ny statistikk

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 3. kv. 1996.
Nasjonalregnskapstall publiseres i Ukens statistikk, Økonomiske analyser og Norges offisielle statistikk (NOS). Mer informasjon: Ann Lisbet Brathaug, tlf. 21 09 48 52, e-post: abr@ssb.no eller Nils Amdal, tlf. 21 09 49 30, e-post: nal@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 49, 1996