[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 46, 1996

Befolkningsframskriving 1996-2050:

Befolkningsvekst i nesten alle fylker de neste ti årene


Alle fylker unntatt Hedmark vil få økning i folketallet i løpet av de kommende ti år. Sterkest vekst vil det trolig bli i Akershus, Oslo og Rogaland. I disse fylkene vil antallet innbyggere vokse med nesten 1 prosent årlig. Det er dobbelt så stor vekst som i landet som helhet. Distriktskommunene vil trolig få tilbakegang i folketallet, mens det vil øke i bykommunene.

Det er ventet at 230 kommuner vil få nedgang i folketallet det kommende tiåret. De typiske distriktskommuner sett under ett vil få en svak tilbakegang på omtrent 1 promille per år, mens de større bykommunene kan vente en økning på 8 promille per år.

Forutsetningen for befolkningsframskrivingene er at de nåværende trender i fruktbarhet, dødelighet og innvandring fortsetter, og at flyttemønsteret vi hadde i perioden 1991-1995 ikke endrer seg. Flyttemønsteret i denne perioden innebærer sterk sentralisering.

Hvis framtidens fruktbarhet, levealder og innvandring kommer til å ligge på et litt lavere nivå enn dagens, vil ikke bare Hedmark, men også Østfold, Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Nordland i begynnelsen av neste århundre oppleve en befolkningsnedgang.

Hvis sentraliseringstendensen i innenlands flytting blir svakere de førstkommende ti år, og flyttemønsteret som vi hadde i årene 1973-1982 legges til grunn, øker folketallet i dist-riktskommunene sett under ett med 4 promille per år. Det er likevel litt svakere enn befolkningen i landet som helhet. Denne alternative beregningen viser en befolkningsnedgang i 36 kommuner, deriblant Oslo.

Befolkningsutviklingen mot 2050
Den nye prognosen tyder på fortsatt vekst i landets folketall de kommende 20-30 år. I år 2000 vil det være mellom 4,43 og 4,49 millioner innbyggere i Norge. I 2010 vil folketallet ventelig ligge mellom 4,51 og 4,80 millioner. Etter 2025 er utviklingen meget usikker, og vi kan ikke i dag si med sikkerhet om det inntreffer en stagnasjon eller nedgang, eller om vi fortsatt får vekst. Usikkerheten om befolkningsutviklingen er så stor at vårt anslag på folkemengden i 2050 viser en betydelig spennvidde, mellom 4,3 og 6,0 millioner.

Flere eldre
Andelen eldre i befolkningen vil fortsette å øke. Innen år 2030 kan dobbelt så mange som i dag være 80 år eller eldre. Den nåværende tendensen til at kvinner venter med å få barn, vil sann- synligvis fortsette, og en større andel vil trolig bli barnløse.

Ny statistikk

Framskrivingen publiseres hvert 3. år i Ukens statistikk. Foreløpige nasjonale tall er blitt publisert i Ukens statistikk nr. 36/96. Mer detaljerte tall for fylker og kommuner kommer i Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk. Mer informasjon:Kirsten Dybendal, tlf. 62 88 52 96, e-post: kie@ssb.no eller Anita Johansson, tlf. 62 88 54 85, e-post: bam@ssb.no. Spørsmål om modellens virkemåte og om denne meldingen kan rettes til Arve Hetland, tlf. 21 09 44 37, e-post: ahe@ssb.no eller Nico Keilman, tlf. 21 09 48 70, e-post: nik@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 46, 1996