[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 45, 1996

Færre sengeplasser i psykiatrien


Det er fortsatt en nedgang i antall sengeplasser i psykiatrien, men antall polikliniske konsultasjoner øker. Det viser endelige tall fra Statistisk sentralbyrås fylkeshelsestatistikk for 1995.

Det er en klar trend i psykiatrien at det legges om fra inneliggende til poliklinisk behandling.

I 1980 var det om lag 12 300 senger ved psykiatriske institusjoner, mens det i 1990 var om lag 8 000 senger og i 1995 vel 6 700 senger. Fra 1980 til 1995 har det vært en reduksjon i antall sengeplasser på 46 prosent.

Statistisk sentralbyrå begynte å registrere polikliniske konsultasjoner i 1990. Da ble det utført om lag 388000 konsultasjoner, mens det i 1995 var vel 611 000 polikliniske konsultasjoner ved psykiatriske institusjoner. Fra 1990 til 1995 har det vært en økning i konsultasjonene på 57 prosent.

I 1995 var det om lag 435 000 konsultasjoner i voksenpsykiatriske institusjoner og om lag 176 000 konsultasjoner i barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner. I forhold til 1994 har antall konsultasjoner i psykiatriske institusjoner økt med 6 prosent. Per 10 000 innbyggere ble det utført om lag 1 400 polikliniske konsultasjoner i 1995, mot om lag 1 300 konsultasjoner i 1994.

Liten endring i antall årsverk
Det ble utført om lag 14 800 årsverk ved psykiatriske institusjoner i 1995. Dette er en økning på vel 180 årsverk fra året før. Hele denne årsverksøkningen har kommet til innen voksenpsykiatriske sykehus og klinikker. Når det gjelder voksenpsykiatriske sykehjem, ettervernshjem mv. og barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner, har det vært en svak reduksjon i antall årsverk.

Dersom vi ser på endringer i årsverk per 10 000 innbyggere, har det kun vært marginale forskjeller fra 1994 til 1995.

Reduksjon av sengeplasser
I 1995 var det vel 6 700 senger eller heldøgnsplasser i psykiatriske institusjoner. Dette er 15,3 senger per 10 000 innbyggere. I 1994 var det om lag 6 800 senger i psykiatriske institusjoner, og dette tilsvarte 15,7 sengeplasser per 10 000 innbyggere.

Psykiatriske pasienter hadde om lag
2 millioner oppholdsdøgn eller liggedøgn ved psykiatriske institusjoner i løpet av 1995. Flest liggedøgn var det ved voksenpsykiatriske sykehjem, behandlingshjem mv. Det er svært stor forskjell mellom liggedøgn per 10000 innbyggere i voksenpsykiatrien i forhold til barne- og ungdomspsykiatrien. I voksenpsykiatrien var det om lag 6 000 liggedøgn per 10 000 innbyggere over 18 år, mens det i barne- og ungdomspsykiatrien var om lag 800 liggedøgn per 10 000 innbyggere under 18 år.

Det ble foretatt om lag 26 000 utskrivninger av heldøgnspasienter ved psykiatriske institusjoner i 1995. Dette er en økning i antall utskrivninger på 9prosent i forhold til året før. Fra 1994 til 1995 har vi altså hatt en nedgang i antall heldøgnsplasser, mens det har vært en økning i antall utskrivninger. I 1994 var det 3,49 utskrivninger per døgnplass, mens det i 1995 var 3,92 utskrivninger per døgnplass. Det er kortere oppholdstid per pasient ved de psykiatriske døgnavdelingene i 1995 i forhold til året før.

Reduksjon ved dagavdelinger
I 1995 var det 406 000 oppholdsdager ved psykiatriske dagavdelinger. Dette er en reduksjon på 9 prosent i forhold til 1994. Det var 4 200 utskrivninger av dagpasienter i 1995. Størstedelen av dette var utskrivninger ved voksenpsykiatriske avdelinger.

Om statistikken
Statistikken omfatter alle psykiatriske institusjoner og avdelinger på fylkenes helseplaner. I tillegg kommer også statlige psykiatriske institusjoner.

Vi har fått inn oppgaver fra 75 voksenpsykiatriske sykehus, klinikker og psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus. Av psykiatriske sykehjem, bo- og behandlingssenter, ettervernshjem og annen psykiatrisk virksomhet, har vi mottatt 145 oppgaver. Fra barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger har vi mottatt 89 oppgaver. Totalt har vi mottatt aktivitetstall fra 309 fylkeskommunale og statlige psykiatriske institusjoner.

Årsverk er her definert som heltidsansatte pluss deltidsansatte omregnet til heltidsansatte per 31.desember 1995.

Ny statistikk

Fylkeshelsestatistikk. Psykiatri, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Trude Fagerli, tlf. 22 00 44 88, e-post: tfi@ssb.no eller Solveig Haakonsen, tlf. 22 86 45 48, e-post: sol@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 45, 1996