[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 45, 1996

Mindre sosialhjelp til ektepar enn enslige


Ektepar mottar forholdsvis mindre i sosialhjelp enn enslige sosialhjelpmottakere. Enslige sosialhjelpmottakere uten egeninntekt fikk utbetalt omtrent det samme beløp per måned som enslige minstepensjonister i 1995. Ektepar på sosialhjelp uten registrert egeninntekt mottok per måned om lag 24 prosent mindre enn et minstepensjonistektepar. Veiledende sosialhjelpsatser for enslige lå i fjor i gjennomsnitt litt under 70 prosent av folketrygdens minsteytelse. For ektepar lå satsen på snaut 60 prosent av folketrygdens minsteytelse til ektepar.

Åtte av ti kommuner regulerte i fjor veiledende sosialhjelpsatser i henhold til grunnbeløpet eller minsteytelsene i folketrygden. Sammenlikner vi gjennomsnittlig sosialhjelpsats for enslige og ektepar, finner vi likevel klare ulikheter i kompensasjons-nivå mellom familietyper. For enslige sosialhjelpmottakere hadde nesten halvparten av kommunene en sats på 70 prosent eller mer av folketrygdens minsteytelse. For ektepar var det bare 15 prosent av kommunene som hadde en sats som lå på et tilsvarende nivå.

Denne forskjellen i kompensasjonsgrad mellom enslige og ektepar i veiledende sosialhjelpsats til livsopphold, forsterkes om vi ser på hva klientene faktisk mottok i sosialhjelp i fjor. Siden blant annet boutgifter i de fleste kommuner ikke inngår i livsoppholdssatsen, mottar klientene mer i sosialhjelp enn hva veiledende norm skulle tilsi. Enslige klienter uten andre inntekter enn sosialhjelp fikk gjennomsnittlig utbetalt 5 265 kroner per måned. Dette var på linje med minsteytelsen i folketrygden i 1995.

Ektepar uten andre inntekter enn sosialhjelp mottok i gjennomsnitt 6 780 kroner per måned. Dette var om lag 2 100 kroner mindre enn minsteytelsen til ektepar i folketrygden samme år.

Det er vanskelig å svare på hvorfor både vedtatte sosialhjelpsatser og reelle utbetalinger av sosialhjelp faller så forskjellig ut for enslige og ektepar i forhold til ytelsesnivået i folketrygden. Når det gjelder utbetalingsnivået kan det være snakk om faktiske ulikheter i utgifter og behov. Det foreliggende datamaterialet kan ikke gi svar på om det er tilfellet. Det er derimot vanskeligere å forklare hvorfor kommunene, i sine vedtatte sosialhjelpnormer, lar nivået for ektepar ligge 10prosent lavere enn for enslige, sett i forhold til ytelsene i folketrygden.

Utgifter til livsopphold
Hva som defineres som utgifter til livsopphold er forskjellig i kommunene. Bare utgifter til dagligvarer dekkes i alle kommuner. Tendensen fra 1992 til 1995 er likevel at det er en stadig større andel av kommunene som rapporterer at alle slags utgifter utenom boutgifter inngår i satsen. Det er derimot stadig færre kommuner som dekker utgifter til strøm og husleie gjennom livsoppholdssatsen. I 1995 var det 8 prosent av kommunene som dekket strøm i satsen, mot 12 prosent i 1992. Kun 3 prosent dekket husleie mot 9 prosent i 1992.

Økt sosialhjelpytelse
Sammenlikner vi sosialhjelpytelser til enslige og ektepar over tid, lå i 1995 ytelsen til ektepar med sosialhjelp som eneste inntektskilde om lag på samme nivå som i 1992. Sett i forhold til foregående år hadde ytelsen økt med i underkant av 3 prosent. For enslige hadde det i samme periode vært en svak økning i forhold til 1992, mens økningen i forhold til 1994 var den samme som for ektepar.

Om statistikken
Opplysninger om kommunenes veiledende sosialhjelpsatser for hjelp til livsopphold, innhentes årlig i et eget skjema. Denne meldingen bygger på registrerte sosialhjelpsatser ved utgangen av 1995.

Opplysningene om faktisk utbetalt sosialhjelp i kommunene er hentet fra den individbaserte sosialhjelpstatistikken for 1995. Beregningene av gjennomsnittlig sosialhjelpytelse per måned har tatt utgangspunkt i sosialhjelpmottakere som var uten registrert inntekt første gang de mottok sosialhjelp i 1995, og som på dette tidspunktet derfor hadde sosialhjelp som eneste inntektskilde. Dette var i overkant av 35 000 klienter i 1995. Sosialhjelp til utenlandske statsborgere, deriblant flyktninger som mottar sosialhjelp i forbindelse med bosetting og etablering i kommunene, er holdt utenfor.

[Figur 2]

Figur 2: Folketrygdens minsteytelser, gjen-nomsnittlig sosialhjelpsatser og gjennomsnittlig utbetalt sosialhjelp per måned. Enslig og ektepar. 1995


Ny statistikk

Økonomisk sosialhjelp, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Åne Osmunddalen, tlf. 21 09 47 88, e-post: aos@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 45, 1996