[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.37. 1996

Høyere pris på råolje


Produsentprisindeksen steg totalt med 0,1 prosent fra juli til august. Høyere priser på råolje og trevarer er noen viktige faktorer bak utviklingen. Fra august i fjor til august i år steg prisene med 1,9 prosent.

Produsentprisindeksen for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning steg med 0,1 prosent fra juli til august. En økning i råoljeprisen på om lag 1 dollar per fat fra juli til august bidrog sterkt til denne utviklingen. I august var gjennomsnittlig pris for råolje (Brent Blend) 20,5 dollar per fat. Omregnet til norske kroner tilsvarer dette om lag 132 kroner per fat basert på gjennomsnittlig valutakurs for måneden.

Industriens produsentpriser var samlet sett uendret fra juli til august. Økte priser på trevarer og enkelte kjemiske produkter trakk indeksen opp, mens lavere priser på enkelte metaller trakk ned. Fra august i fjor til august i år har industriens produsentpriser steget med 1,9 prosent.

Om statistikken
Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport. Alle priser skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og prisene skal oppgis per 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregnskapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter ca. 1300 representantvarer fordelt på omtrent 500 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på ca. 2000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt vel 90 hver måned. Statistikken er under omlegging.

Ny statistikk

Produsentprisindeksen, august 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 22 86 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.37. 1996