[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 36, 1996

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 2. kv. 1996:

Sterk vekst i oljevirksomheten


BNP (bruttonasjonalprodukt) økte med 10,8 milliarder kroner målt i faste 1993-priser eller 5,0 prosent fra 2. kvartal 1995 til
2. kvartal 1996. Økningen i BNP for 1. halvår var på 5,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før. Dette viser nye tall fra Statistisk sentralbyrås kvartalsvise nasjonalregnskap.

Om lag halvparten av økningen i BNP kan forklares med sterk vekst i oljevirksomheten. Fra Fastlands-Norge er det særlig de private tjenestenæringene som bidrar til BNP-veksten.

Svak investeringsvekst
Det foreløpige kvartalsregnskapet viser en økning i bruttoinvesteringene i fast kapital på 1,8 prosent, regnet i faste priser, fra 2. kvartal 1995 til 2. kvartal 1996. Investeringsveksten i Fastlands-Norge var til sammenligning på 2,9 prosent. Også oljeinvesteringene viste vekst.

Justert for normale sesongvariasjoner viser bruttoinvesteringene i fast kapitalvekst fra 1. til 2. kvartal 1996, hovedsakelig som følge av vekst i investeringene i oljevirksomheten. Sesongjustert var investeringene fast kapital i Fastlands-Norge uendret.

Uendret konsum i husholdningene
Justert for normale sesongvariasjoner økte konsumet i husholdningene fra 4. kvartal 1995 til 1. kvartal 1996, mens tallene viser uendret konsum fra 1. til 2. kvartal 1996. Dette må sees i sammenheng med utviklingen i bilkjøpene som var lave i 4. kvartal 1995 og økte sterkt i 1. kvartal 1996. I 2. kvartal 1996 stabiliserte bilkjøpene seg sammenlignet med 1. kvartal.

I 2. kvartal 1996 var husholdningenes konsum 3,8 prosent høyere enn i 2. kvartal 1995, regnet i faste priser. Husholdningenes konsum av varer økte med 4,8 prosent. Det meste av økningen i varekonsumet kan tilskrives økt kjøp av biler. Holdes biler utenfor, økte varekonsumet med 1,7 prosent i 2. kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. Tjenestekonsumet økte med 2,4 prosent i samme periode.

Konsumveksten i offentlig forvaltning er foreløpig beregnet til 2,0 prosent fra 2. kvartal 1995 til 2. kvartal 1996.De første anslagene tyder på at konsumveksten i statsforvaltningen er noe sterkere enn i kommuneforvaltningen.

Foreløpige tall viser at eksporten økte med 7,4 milliarder kroner, regnet i 1993-priser, fra 2. kvartal 1995 til 2. kvartal 1996. Av dette utgjør økningen i olje- og gasseksporten 5,6 milliarder, mens tradisjonelle varer økte med 3,6 milliarder 1993-kroner. Til sammenligning økte importen i 2. kvartal 1996 med under 1 milliard kroner sammenlignet med samme kvartal året før. Økningen i den tradisjonelle vareimporten var på 2,4 milliarder 1993-kroner. Eksporten regnet i faste priser vokste med 8,4 prosent og importen med 2,3 prosent 1. halvår 1996 sammenlignet med 1. halvår 1995

Ny statistikk.

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 2. kv. 1996.
Nasjonalregnskapstall publiseres i Ukens statistikk, Økonomiske analyser og i Norges offisielle statistikk (NOS). Mer informasjon: Ann Lisbet Brathaug, tlf. 21 09 48 52, e-post: abr@ssb.no, Pia Tønjum, tlf. 21 09 48 34, e-post: pet@ssb.no eller Tore Halvorsen (utenriksregnskapet), tlf. 21 09 48 48, e-post: toh@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 36, 1996