[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 24, 1996

Nedgang i ledigheten blant innvandrere


Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere falt fra 13,1 til 11,9 prosent fra februar 1995 til februar i år. I samme periode falt ledighetsprosenten for hele befolkningen fra 5,3 til 4,5. Størst nedgang i den registrerte ledigheten var det blant mannlige innvandrere fra den tredje verden.

I februar i år var det 11 509 innvandrere registrert som helt arbeidsledige i Norge. Det er en reduksjon på 661 personer fra samme tidspunkt i fjor. Tallene omfatter førstegenerasjonsinnvandrere.

Det var nedgang i tallet på registrerte arbeidsledige innenfor alle innvandrergruppene med unntak for innvandrere fra Øst-Europa (hovedsakelig flyktninger fra Bosnia-Hercegovina og det tidligere Jugoslavia). Ledighetsprosenten for innvandrere fra
Afrika og Asia falt siste året med henholdsvis 3,1 og 2,8 prosentpoeng. Blant innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika falt ledighetsprosenten med 2,3 prosentpoeng, mens det for vestlige innvandrere bare var mindre endringer i ledighetsprosenten. Det var ingen endring i ledighetsprosenten blant østeuropeerne i samme periode.

Årsaken til at ledigheten for innvandrerne målt i prosent av arbeidsstyrken (arbeidsledige og sysselsatte) har falt det siste året, skyldes ikke bare at tallet på registrerte arbeidsledige har minsket. Stadig flere innvandrere tar del i den generelle veksten i sysselsettingen som har pågått i Norge siden 1993.

Størst nedgang i ledigheten for menn fra Afrika og Asia
Totalt 13,4 prosent av de mannlige innvandrerne var registrert som helt arbeidsledige i februar i år, mot 15,1 prosent ved samme tidspunkt i fjor. For menn i befolkningen generelt falt ledigheten fra 5,8 til 4,9 prosent. Størst nedgang i ledigheten var det blant menn fra Afrika og Asia. Blant innvandrerkvinnene falt ledigheten fra 10,5 til 10,0 prosent siste året. Tilsvarende tall for kvinner i totalbefolkningen var en nedgang fra 4,7 til 4,1 prosent. Blant innvandrerkvinnene var nedgangen størst for dem som kommer fra Sør- og Mellom-Amerika.

Selv om tallet på registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken nå viser tydelige tegn til å gå ned for innvandrere fra den tredje verden, har denne gruppen likevel nesten fire ganger så høy ledighet som norskfødte og vestlige innvandrere. Nedgangen i den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrerne har dessuten kommet senere enn blant norskfødte.

Flere fra Øst-Europa og Asia på tiltak
Antall innvandrere på ordinære arbeidsmarkedstiltak økte med 1 050 personer fra februar i fjor til februar i år. Veksten skyldes hovedsakelig en økning i tallet på tiltaksdeltakere fra Bosnia-Hercegovina og det tidligere Jugoslavia, en økning med 800 personer. Men også blant innvandrerne fra Asia var det en økning i tallet på tiltaksdeltakere i forhold til året før, en økning på 250 personer. For de andre innvandrergruppene var det bare mindre endringer.

Om statistikken
Innvandrere er i denne statistikken personer (16-74 år) som er født i utlandet av utenlandske foreldre. Arbeidsledighets- og tiltakstallene bygger på data fra Arbeidsdirektoratets register over arbeidssøkere ved arbeidskontorene.

[Figur 4]

Figur 4: Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken, etter fødelandsområde. Utgangen av februar 1995 og 1996


Ny statistikk

Arbeidsledighet blant innvandrere,1. kv. 1996.
Statistikken utgis fire ganger årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Jan Erik Sivertsen, tlf. 21 09 47 82, e-post: jsi@ssb.no eller Irene Tuveng, tlf. 21 09 44 47, e-post: itu@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 24, 1996