[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 24, 1996

Omfattende investeringer i industrien


Industriens investeringsanslag for 1996 ble justert noe ned siste kvartal, og ligger nå an til å bli i underkant av 15 milliarder kroner. Det er det høyeste verdianslaget som er rapportert for 2. kvartal noen gang.

I løpet av de fire siste kvartalene er anslaget for 1996 totalt oppjustert med 6,3 milliarder kroner. Alle bransjene har hatt en markert vekst. Metallindustrien og næringsmiddelindustrien økte begge sine anslag med om lag 1,1 milliarder kroner, og kjemiske råvarer, mineralprodukt-, transportmiddel- og trelast- og trevareindustrien justerte alle opp sine anslag med over 0,5 milliard kroner. Totalanslaget for industrien er nå 1,4 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag for 1995.

Økte investeringer i 1997
Industriinvesteringene for 1997 ventes å bli 10 milliarder kroner. Dette er 18 prosent høyere enn for 1996 registrert på samme tidspunkt i fjor. Metallindustrien viser en økning på 1,4 milliarder kroner, noe som skyldes en del enkeltprosjekter. Også forlag og grafisk industri, transportmiddelindustri og mineralproduktindustri viser økning. Kjemiske råvarer viser nedgang. Det skyldes mye at Tjeldbergodden ventes ferdig i år.

Kraftforsyning
Kraftforsyningens anslag for 1997 er tilnærmet like stor som tilsvarende anslag for 1996. For 1996 er tallene de fire siste kvartalene blitt oppjustert med 73 prosent, men ligger nå i
2. kvartal likevel 8 prosent lavere enn tilsvarende tall for 1995.

Ny næringsstandard
Investeringsstatistikken er nå lagt om til ny standard for næringsgruppering (SN94), og det er foreløpig laget sammenlignbare tall tilbake til 1988. For industrien samlet er endringene som følge av omleggingen til SN94 beskjedne - nedjustert med mellom 0,2-0,5 milliard kroner. Omleggingen har imidlertid medført flere endringer på næringsnivå.

Om statistikken
Statistikken omfatter oppgaver fra 2 100 bedrifter. Innsendingsfristen er den 12. i den midterste måneden i kvartalet. Det innhentes verdioppgaver over utførte investeringer i foregående kvartal, antatte investeringer i inneværende kvartal, for resten av året og anslag for kommende år. Oppgavene omfatter bare nye investeringer, det vil si kjøp av gammelt er ikke med. Anskaffelser av boliger, tomter og vannfall er heller ikke med i statistikken.

Ny statistikk

Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 2. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Inger Hostvedt, tlf. 21 09 47 20 , e-post: hos@ssb.no eller Jan-Erik Tvedt, tlf.
21 09 47 46, e-post: jet@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 24, 1996