[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.19, 1996

Økning i antall åpnede konkurser


Det ble åpnet i alt 1 060 konkurser i 1. kvartal 1996. Dette var en økning på 3 prosent sammenlignet med 1. kvartal 1995. Størst økning i antall konkurser var det innen bygg og anlegg.

Av totalt 1 060 åpnede konkurser var 695 foretakskonkurser mens 365 var personlige konkurser. Fordelingen mellom foretakskonkurser og personlige konkurser var omtrent uendret sammenlignet med 1. kvartal 1995.

Varehandelen var den næringen som hadde flest foretakskonkurser. Der ble det åpnet 276 konkurser, en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I bygge- og anleggsvirksomheten økte foretakskonkursene med 21 prosent, til 87 konkurser. I industrinæringen ble det åpnet like mange foretakskonkurser i 1. kvartal 1996 som i 1. kvartal 1995. Det var 74 konkurser i begge periodene. Omsetningsverdien for konkursrammede foretak i industrien gikk imidlertid ned med 116 millioner, en nedgang på 41 prosent. Denne nedgangen bidrog til at den totale omsetningsverdien for konkursrammede foretak gikk ned med 6 prosent, til om lag 1,4 milliarder.

Personlige konkurser
Flest personlige konkurser var det i bygge- og anleggsvirksomheten. Der ble det åpnet 100 konkurser, mot 73 i samme periode i fjor. Dette er en økning på 37 prosent. Den høyeste prosentvise økningen hadde imidlertid industrinæringen. Der økte antall personlige konkurser fra 13 i 1. kvartal 1995 til 24 i 1996. Dette er en økning på hele 85 prosent.

For næringene varehandel mv. og annen offentlig og privat tjenesteyting er tallene for personlige konkurser i 1. kvartal 1996 ikke sammenlignbare med tidligere perioder på grunn av ny næringsstandard.

Flest konkurser i Oslo
Fylkesoversikten viser at av totalt antall konkurser, ble flest åpnet i Oslo (240). Dette utgjør 23 prosent av alle konkursene i landet. I 1. kvartal 1995 og 1994 utgjorde åpnede konkurser i Oslo henholdsvis 20 og 14 prosent av totalen. Etter Oslo fulgte Akershus (128), Hordaland (84) og Sør-Trøndelag (84). Størst prosentvis økning hadde Nord-Trøndelag (74), Møre og Romsdal (50) og Hordaland (35). Disse fylkene hadde også en stor økning i antall konkurser i 4. kvartal 1995, da konkursene på landsbasis økte med 5 prosent sammenlignet med samme periode året før.

[Figur 7]

Figur 7: Foretakskonkurser. 1. kvartal 1995 og 1996


Om statistikken
Fra og med 1. januar 1994 er Statistisk sentralbyrås konkursstatistikk basert på det nye Konkursregisteret i Brønnøysund, mens opplysningene tidligere ble hentet fra Løsøreregisteret. Tallene fra de to registrene er ikke direkte sammenlignbare.

Fra og med 1. januar 1995 gir materialet fra Brønnøysund muligheter til å identifisere personlige konkurser. Disse var tidligere delvis inkludert i gruppen "uoppgitt" næring og delvis var de næringsfordelte. Fra og med 1. januar 1995 oppgis næringsfordeling på to siffer for personlige konkurser fra Brønnøysund. Opplysningene bygger på skifterettenes tildeling av næring og det er knyttet en del usikkerhet til denne. De er derfor presentert i egen tabell. Endringene fører til at de næringsfordelte konkursene f.o.m. 1. januar 1995 ikke direkte kan sammenlignes med tidligere perioder.

Opplysninger om selskapstype, alder og aksjekapital er hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Sysselsettings- og omsetningstallene bygger på opplysninger i Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og foretaksregister

Ny statistikk

Åpnede konkurser, 1. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk.
Mer informasjon: Svein Lotsberg, tlf. 22 86 45 26, e-post:svl@ssb.no., Espen Guslund, tlf. 22 86 49 15, e-post: egu@ssb.no. eller Gudrun Haraldsdottir, tlf. 21 09 45 12, e-post: guh@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.19, 1996