[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 6, 1996

Oljeutvinning og bergverksdrift, industri og kraftforsyning i desember 1995:

Svakere utvikling for utekonkurrerende bransjer


Statistisk sentralbyrås produksjonsindeks for industrien falt med 1,3 prosent fra november til desember (sesongjustert). Svakere etterspørsel fra internasjonale markeder og dårligere priser er noe av forklaringen. Totalindeksen økte med 2,1 prosent etter vekst i oljeproduksjonen og produksjonen av elektrisk kraft.

Produksjonen i industrien gikk ned med 1,3 prosent - sesongjustert - i desember, etter en økning på 0,6 prosent i november. Utviklingen gjennom fjerde kvartal har dels vært preget av svakere markeder for utekonkurrerende bransjer, med lavere etterspørsel og dårligere priser.

Redusert drift i metallindustrien
Deler av metallindustrien har hatt redusert drift i desember. Det skyldes blant annet svikt i ordretilgangen. For metallindustrien har trenden vært fallende gjennom lengre tid.

Verkstedindustrien og kjemisk råvareindustri har imidlertid hatt en mer positiv utvikling. Til tross for en noe svakere utvikling i markedene gjennom fjerde kvartal er aktiviteten fortsatt høy.

Totalindeksen økte
Indeksen for oljeutvinning og bergverksdrift, industri og kraftforsyning (totalproduksjonen) steg med 2,1 prosent i desember (sesongjustert). Fortsatt vekst i olje- og elkraftproduksjonen bidrog i stor grad til utviklingen i totalproduksjonen.

Om statistikken
Oppgavene til SSBs produksjonsindeks for industrinæringene innhentes fra om lag 1 650 bedrifter med innsendingsfrist den 8. i hver måned. Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris, og indikatorer for produksjonsvolumet er produksjon av viktige varer, arbeidde timeverk eller råvareinnsats. Statistikken omfatter oljeutvinning og bergverksdrift, industri og kraftforsyning.

Ny statistikk

Produksjonsindeksen, desember 1995.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Tom Andersen, tlf. 21 09 47 29 eller Kjell Berger, tlf. 21 09 47 19.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 6, 1996