[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 6, 1996

Anslag for kommuneregnskapene:

Redusert overskudd i 1995


Kommuneforvaltningens inntekter økte i alt med 2,1 prosent fra 1994 til 1995. Utgiftene økte med 4,2 prosent. Dette viser anslag for kommuneforvaltningens regnskap for 1995. Overskuddet før lånetransaksjoner ble dermed redusert fra drøyt 4 milliarder kroner i 1994 til 640 millioner kroner i 1995.

Overskudd før lånetransaksjoner er definert som inntekter i alt fratrukket utgifter i alt. I 1993 hadde kommuneforvaltningen et underskudd på vel 100 millioner kroner.

Svak vekst i skatteinntektene
Det reduserte overskuddet i 1995 forklares av svak vekst i skatteinntektene. Skattene økte med vel 740 millioner kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med en økning på om lag 6,7 milliarder kroner eller 9,8 prosent i 1994. De lave skatteinntektene i 1995 skyldes hovedsakelig redusert skattøre til kommunene. Gebyrinntektene er anslått til å øke med 6,8 prosent og overføringer fra statsforvaltningen med 2,5 prosent.

Økte investeringer
På utgiftssiden er bruttoinvesteringene anslått til å øke med vel 1,2 milliarder kroner eller 8,3 prosent. I 1994 var økningen på 6,8 prosent. Lønnskostnader og produktinnsats økte med henholdsvis 5,0 og 3,4 prosent i 1995. Samlede overføringer til private økte med 2,8 prosent.

Bruttoinvesteringer som andel av løpende inntekter, er anslått til 9 prosent i 1995. Dette er om lag den samme andelen som i 1992, men andelene var lavere i 1993 og 1994. Overskuddet før lånetransaksjoners andel av løpende inntekter var på 0,4 prosent i 1995 sammenlignet med 2,4 prosent i 1994. I årene 1992 og 1993 lå underskuddene før lånetransaksjoner på henholdsvis 0,3 og 0,1 prosent av de løpende inntektene.

Definisjoner
Overskudd før lånetransaksjoner er i tabeller etter nasjonalregnskapets gruppering en viktig indikator ved vurdering av utviklingen i kommuneøkonomien. Dersom de totale inntektene er høyere enn de totale utgiftene, innebærer det en økning i nettofordringene. Begrepet viser m.a.o. netto fordringsøkning.

Datagrunnlaget
Opplysningene bygger på endelige regnskapstall for 1992-1994, som Statistisk sentralbyrå innhenter fra alle kommuner og fylkeskommuner, samt felleskommunal virksomhet. Anslaget for 1995 bygger på foreløpige regnskapstall for 157 små og mellomstore kommuner, samt 7 fylkeskommuner.

[Figur 7]

Figur 7: Under-/overskudd før lånetransaksjoner i prosent av løpende inntekter. 1992-1995 *


[Figur 8]

Figur 8: Bruttorealinvesteringer i prosent av løpende inntekter. 1992-1995 *


Ny statistikk

Offentlige finanser, kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter etter art, forløpige tall for 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) De offentlige sektorers finanser. Mer informasjon: Lars Sundell, tlf. 22 864521.

Tabell

Ukens statistikk nr. 6, 1996