[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 5, 1996

Innvandrernes bosetting i Oslo:

Svak privatøkonomi årsak til bokonsentrasjon


Boligprisene er en viktig årsak til at innvandrerne i Oslo samler seg i enkelte bydeler, men det er ikke den eneste årsaken. Nærhet til familien, kulturtilbud og diskriminering har også betydning for valg av bosted.

Dette går fram av en ny undersøkelse om innvandrere og bokonsentrasjon i Oslo i perioden 1988-1993.

Innvandrere har gjennomgående mindre økonomiske ressurser enn nordmenn. Dette ser ut til å være den viktigste årsaken til at svært mange innvandrere bosetter seg i bydeler i Oslo indre øst og i drabantbyene. Når det gjelder hvor de bosetter seg innen bydelene, er andre forhold av like stor betydning som økonomien. Det kan dreie seg om så ulike faktorer som ønsket om å bo i nærheten av slekt og venner, tilbudet av religiøse aktiviteter eller at de opplever diskriminering på boligmarkedet.

Økt bokonsentrasjon
Tilbøyeligheten til bokonsentrasjon blant innvandrere økte i perioden 1988-1993. Bydelene i Oslo som hadde den høyeste andelen ikke-vestlige innvandrere i 1988, var
også de bydeler som hadde størst økning av ikke-vestlige innvandrere i dette tidsrommet.

Selv om det fins enkelte mindre områder i noen bydeler hvor innvand-rerandelen når opp i 50 prosent, er det ingen områder i byen hvor en bestemt innvandrergruppe er i flertall. Det er derfor ikke berettiget å snakke om ghettoer i Oslo.

Tilpasser seg norsk bomønster
Tegn tyder på at de ikke-vestlige innvandrerne med tiden tilpasser seg et norsk bomønster. Den største flyttestrømmen mellom bydelene gikk for eksempel fra indre øst til de nye drabantbyene nordøst og sør i byen. Innvandrere som har skiftet statsborgerskap, er likeledes mindre tilbøyelige til å bli boende i indre øst.

Kilde

Innvandrere og bokonsentrasjon i Oslo.
Undersøkelsen er et oppdrag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet. Mer informasjon: Svein Blom, tlf. 22 86 48 72.

Ukens statistikk nr. 5, 1996