Statistisk sentralbyrå

3 Delen tredjeklassingar med feite, fordelt etter kjønn, helseregion og år. 2008 og 2010 (N=3474/3172 personar)1. Prosent
Region Begge kjønn Jenter Gutar
2008 2010 2008 2010 2008 2010
Heile landet 4 4 4 3 3 5
Helseregion Sør-Aust 3 4 3 3 3 4
Helseregion Vest 4 3 5 3 3 4
Helseregion Midt 4 5 4 4 4 6
Helseregion Nord 5 6 5 5 4 8
1  Tabell 3 viser delen tredjeklassingar med overvekt og feite samla klassifisert etter IOTFs grenseverdiar Coles indeks.
Kjelde: Barnevekststudien, Folkehelseinstituttet.

Standardtegn i tabeller