Statistisk sentralbyrå

2 Delen tredjeklassingar med overvekt og feite i alt, fordelt etter kjønn, helseregion og år. 2008 og 2010 (N=3474/3172 personar)1. Prosent
Region Begge kjønn Jenter Gutar
2008 2010 2008 2010 2008 2010
Heile landet 16 19 17 22 14 17
Helseregion Sør-Aust 14 18 15 21 12 15
Helseregion Vest 16 18 19 19 14 18
Helseregion Midt 19 21 18 25 19 17
Helseregion Nord 19 23 22 24 16 22
1  Tabell 2 viser delen tredjeklassingar med overvekt og feite samla klassifisert etter IOTFs grenseverdiar i Coles indeks.
Kjelde: Barnevekststudien, Folkehelseinstituttet.

Standardtegn i tabeller