Statistisk sentralbyrå

1 Anslag på verdien av ulønnet husholdsarbeid. 2010. Milliarder kroner og prosent1
  I alt Menn Kvinner
  Milliarder kroner
Husholdsarbeid i alt  646  287  359
Husarbeid  360  129  231
Vedlikeholdsarbeid  135 93 42
Omsorgsarbeid  151 65 86
       
  Prosent
Total verdi i prosent av BNP 26 11 14
Total verdi i prosent av BNP Fastlands-Norge 33 14 18
1  Beregnet etter spesialistmetoden. Prosentandelene summerer seg ikke grunnet avrundinger.
Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller