Statistisk sentralbyrå

3 Resultater fra logistisk regresjon av hvorvidt husholdningen kjøper privat rengjøringshjelp eller ikke.1 Gifte/samboende foreldre med barn under 20 år. N=1 3892
  Odds-rater
Yngste barns alder (ref: 7-19 år)  
0-6 år 1,73
Antall barn (ref: ett barn)  
To barn + 1,64
Mors arbeidstid (ref: ikke yrkesaktiv, yrkesaktiv 1-29 timer)  
30-39 timer 1,42
40-44 timer 2,22
45 timer + 2,84
Fars arbeidstid (ref: ikke yrkesaktiv, yrkesaktiv 1-39 timer)  
40-44 timer 1,05
45 timer + 1,29
Mors utdanningsnivå (ref: ungdomsskole, videregående)  
Universitet/høgskole 1-4 år 1,92
Universitet/høgskole 5 år + 1,64
Fars utdanningsnivå (ref: ungdomsskole, videregående)  
Universitet/høgskole 1-4 år 1,14
Universitet/høgskole 5 år + 1,10
Husholdningens inntekt etter skatt (ref: under 600 000 kr)  
600 000-699 999 kr 2,61
700 000-799 999 kr 5,19
800 000-899 999 kr 5,75
900 000 11,27
Landsdel (ref: Trøndelag og Nord-Norge)  
Vestlandet 0,77
Agder, Rogaland 1,88
Østlandet utenom  
Oslo og Akershus 2,78
Oslo og Akershus 3,42
1  Tall med uthevet skrift viser statistisk signifikante sammenhenger (p<=0,05).
2  Antall foreldre som inngår i analysen.
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, innlednings­intervju, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller