Statistisk sentralbyrå

1 Medlemmer1 i tros- og livssyns­samfunn utenfor Den norske kirke, etter religion/livssyn. 1. januar. 2005-2011. Absolutte tall og endring i prosent
  2005 2007 2008 2010 2011 2005-2011 2010-2011
  Absolutte tall Absolutte tall Absolutte tall Absolutte tall Absolutte tall Prosent av alle 2011 Endring i prosent Endring i prosent
Medlemmer, i alt  382 986  403 909  411 790  449 875  484 534  100,0 26,5 7,7
                 
Baha'i 1 006 1 015 1 024 1 012 1 064 0,2 5,8 5,1
Buddhisme 9 471 10 753 11 038 13 376 14 580 3,0 53,9 9,0
Hinduisme 3 769 4 098 4 566 5 175 5 858 1,2 55,4 13,2
Islam 76 621 79 068 83 684 98 953  106 735 22,0 39,3 7,9
Jødedom  909  868  850  818  819 0,2 -9,9 0,1
Kristendom  215 090  225 507  226 969  245 664  266 834 55,1 24,1 8,6
Sikhisme 2 298 2 440 2 537 1 037 2 975 0,6 29,5  186,9
Livssynssamfunn 73 517 79 722 80 659 82 890 84 481 17,4 14,9 1,9
Andre trus- og livssynssamfunn  305  438  463  950 1 188 0,2  289,5 25,1
1  Omfatter bare medlemmer det blir mottatt offentlig stønad for.
Kilde: Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller