Statistisk sentralbyrå

6 Logistisk regresjon av om barnet har deltidsplass i barnehage (fulltidsplass er referansekategori).1 Barn 1-2 år med gifte/samboende foreldre. N=8762
  Oddsforhold
Barnets alder (ref.: ett år)  
To år 0,70
Mors utdanning (ref.: grunnskole)  
Videregående 1,08
Universitet, høgskole 1-4 år, helse- og sosialfag 1,61
Universitet, høgskole 1-4 år, annet 0,87
Universitet, høgskole 5 år + 0,17
Landsdel (ref.: Oslo, Akershus)  
Østlandet ellers 4,61
Agder 5,05
Rogaland 2,74
Vestlandet 2,88
Trøndelag 7,15
Nord-Norge 1,87
Antall barn 0-3 år (ref.: ett)  
To eller flere 2,46
Antall barn 4-17 år (ref.: ingen eller ett)  
To 2,19
Tre eller flere 4,47
Mors fødeland (ref.: Norge)  
EU/EØS, USA, Canada, Australia, New Zealand 0,74
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, Europa utenom EU/EØS 0,69
Husholdningsinntekt etter skatt (ref.: tredje kvintil)  
Første kvintil 1,58
Andre kvintil 1,86
Tredje kvintil (ref)  
Fjerde kvintil 1,09
Femte kvintil 0,64
1  Tall med uthevet skrift viser statistisk signifikante sammenhenger (p<=0,05).
2  Antall barn som inngår i analysen.
Kilde: Barnetilsynsundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller