Statistisk sentralbyrå

5 Logistisk regresjon av om barnet blir passet av foreldrene (går i barnehage er referansekategori).1 Barn 1-2 år med gifte eller samboende foreldre. N=10402
  Odds­forhold
Barnets alder (ref.: ett år)  
To år 0,21
Mors utdanning (ref.: grunnskole)  
Videregående 0,44
Universitet, høgskole 1-4 år, helse- og sosialfag 0,42
Universitet, høgskole 1-4 år, annet 0,44
Universitet, høgskole 5 år + 0,29
Landsdel (ref.: Oslo, Akershus)  
Østlandet ellers 1,61
Agder 4,01
Rogaland 1,71
Vestlandet 1,87
Trøndelag 2,43
Nord-Norge 1,50
Antall barn 0-3 år (ref.: ett)  
To eller flere 1,27
Antall barn 4-17 år (ref.: ingen eller ett)  
To 1,56
Tre eller flere 6,03
4Mors fødeland (ref.: Norge)  
EU/EØS, USA, Canada, Australia, New Zealand 0,95
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, Europa utenom EU/EØS 3,63
Husholdningsinntekt etter skatt (ref.: tredje kvintil)  
Første kvintil 1,27
Andre kvintil 0,89
Tredje kvintil (ref.)  
Fjerde kvintil 0,74
Femte kvintil 0,89
1  Tall med uthevet skrift viser statistisk signifikante sammenhenger (p<=0,05).
2  Antall barn som inngår i analysen.
Kilde: Barnetilsynsundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller