Statistisk sentralbyrå

11 Sosial og politisk deltakelse
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
11.1. Personer 16 år og over1 som bor alene. Prosent 12 .. .. 13 .. .. .. 13 .. .. .. 16 .. .. .. 17 .. .. 19 .. .. 22 .. 24 25 25 22 22 21 22 22  
Menn 9 .. .. 11 .. .. .. 12 .. .. .. 15 .. .. .. 15 .. .. 19 .. .. 23 .. 24 24 25 22 22 21 22 22  
Kvinner 14 .. .. 15 .. .. .. 15 .. .. .. 17 .. .. .. 18 .. .. 20 .. .. 21 .. 25 26 25 23 22 21 22 22  
                                                                 
11.2. Personer 16-79 år uten besøkskontakt med naboer. Prosent 24 .. .. 24 .. .. .. 24 .. .. .. 25 .. .. .. 27 .. 24 .. .. .. 23 .. .. 25 .. .. .. 30 .. ..  
Menn 25 .. .. 25 .. .. .. 25 .. .. .. 26 .. .. .. 28 .. 24 .. .. .. 23 .. .. 26 .. .. .. 29 .. ..  
Kvinner 24 .. .. 23 .. .. .. 23 .. .. .. 25 .. .. .. 27 .. 25 .. .. .. 23 .. .. 24 .. .. .. 30 .. ..  
                                                                 
11.3. Personer 16-79 år som er uten eller som sjelden2 har kontakt med nær familie. Prosent 13 .. .. 12 .. .. .. 12 .. .. .. 12 .. .. .. 12 .. .. 14 .. .. .. 14 .. .. .. .. .. 17 .. ..  
Menn 12 .. .. 12 .. .. .. 11 .. .. .. 11 .. .. .. 12 .. .. 16 .. .. .. 15 .. .. .. .. .. 17 .. ..  
Kvinner 13 .. .. 13 .. .. .. 13 .. .. .. 13 .. .. .. 12 .. .. 13 .. .. .. 12 .. .. .. .. .. 16 .. ..  
                                                                 
11.4. Personer 16-79 år som er uten eller som sjelden2 har kontakt med gode venner. Prosent 14 .. .. 11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9 .. .. 8 .. 8 .. 6 .. .. .. .. .. 6 .. ..  
Menn 16 .. .. 11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 .. .. 8 .. 8 .. 7 .. .. .. .. .. 7 .. ..  
Kvinner 13 .. .. 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 .. .. 7 .. 7 .. 6 .. .. .. .. .. 6 .. ..  
                                                                 
11.5. Personer 16-79 år som ikke har en fortrolig venn. Prosent3 27 .. .. 25 .. .. .. 20 .. .. .. 18 .. .. .. 18 .. .. 16 .. .. .. 14 .. .. .. .. .. 5 .. ..  
Menn 31 .. .. 30 .. .. .. 25 .. .. .. 24 .. .. .. 22 .. .. 21 .. .. .. 20 .. .. .. .. .. 7 .. ..  
Kvinner 23 .. .. 21 .. .. .. 15 .. .. .. 11 .. .. .. 13 .. .. 10 .. .. .. 9 .. .. .. .. .. 3 .. ..  
                                                                 
11.6. Personer 16-79 år som verken er gift, samboende eller har en fortrolig venn4. Prosent 8 .. .. 8 .. .. .. 6 .. .. .. 5 .. .. .. 5 .. .. 4 .. .. .. 4 .. .. .. .. .. 2 .. ..  
Menn 7 .. .. 9 .. .. .. 7 .. .. .. 6 .. .. .. 6 .. .. 5 .. .. .. 4 .. .. .. .. .. 3 .. ..  
Kvinner 8 .. .. 7 .. .. .. 5 .. .. .. 4 .. .. .. 5 .. .. 3 .. .. .. 3 .. .. .. .. .. 2 .. ..  
                                                                 
11.7. Personer 16-79 år som ikke er aktive i noen organisasjon eller forening. Prosent 48 .. .. 49 .. .. .. 47 .. .. .. 47 .. .. .. 47 .. 45 .. .. 49 46 .. .. .. .. .. 45 .. .. ..  
Menn 42 .. .. 46 .. .. .. 44 .. .. .. 44 .. .. .. 43 .. 45 .. .. 47 43 .. .. .. .. .. 43 .. .. ..  
Kvinner 53 .. .. 51 .. .. .. 50 .. .. .. 50 .. .. .. 52 .. 46 .. .. 50 49 .. .. .. .. .. 47 .. .. ..  
                                                                 
11.8. Personer 16-79 år som er aktive i idrettslag. Prosent 15 .. .. 15 .. .. .. 17 .. .. .. 18 .. .. .. 18 .. 18 .. .. 17 19 .. .. 18 .. .. 18 .. .. ..  
Menn 21 .. .. 21 .. .. .. 22 .. .. .. 22 .. .. .. 22 .. 20 .. .. 20 22 .. .. 21 .. .. 22 .. .. ..  
Kvinner 10 .. .. 10 .. .. .. 12 .. .. .. 13 .. .. .. 13 .. 15 .. .. 15 15 .. .. 16 .. .. 14 .. .. ..  
                                                                 
11.9. Personer 16-79 år som er aktive i politisk parti. Prosent 6 .. .. 7 .. .. .. 4 .. .. .. 4 .. .. .. 3 .. 3 .. .. 4 3 .. .. 3 .. .. 3 .. .. ..  
Menn 7 .. .. 8 .. .. .. 4 .. .. .. 5 .. .. .. 4 .. 3 .. .. 4 4 .. .. 4 .. .. 3 .. .. ..  
Kvinner 4 .. .. 5 .. .. .. 3 .. .. .. 2 .. .. .. 2 .. 3 .. .. 3 3 .. .. 2 .. .. 3 .. .. ..  
                                                                 
11.10. Sysselsatte 16-66 år som er aktive i fagforening eller yrkesorganisasjon. Prosent 19 .. .. 21 .. .. .. 19 .. .. .. 18 .. .. .. 18 .. 18 .. .. 16 16 .. .. 15 .. .. 15 .. .. ..  
Menn 24 .. .. 25 .. .. .. 22 .. .. .. 20 .. .. .. 22 .. 18 .. .. 17 16 .. .. 15 .. .. 14 .. .. ..  
Kvinner 12 .. .. 15 .. .. .. 15 .. .. .. 14 .. .. .. 13 .. 18 .. .. 16 15 .. .. 16 .. .. 17 .. .. ..  
                                                                 
11.11. Valgdeltakelse i stortingsvalg5. Prosent .. 82,0 .. .. .. 84,0 .. .. .. 83,2 .. .. .. 75,8 .. .. .. 78,3 .. .. .. 75,5 .. .. .. 77,4 .. .. .. 76,4 .. ..
Menn .. 82,6 .. .. .. 84,4 .. .. .. 83,0 .. .. .. 77,1 .. .. .. 79,4 .. .. .. 76,8 .. .. .. 76,6 .. .. .. 76,1 .. ..
Kvinner .. 81,4 .. .. .. 83,7 .. .. .. 85,0 .. .. .. 78,3 .. .. .. 83,3 .. .. .. 77,5 .. .. .. 78,4 .. .. .. 76,7 .. ..
                                                                 
11.12. Valgdeltakelse i kommunevalg. Prosent .. .. .. 73,0 .. .. .. 70,7 .. .. .. 66,0 .. .. .. 62,8 .. .. .. 60,4 .. .. .. 59,0 .. .. .. 61,2 .. .. .. 64,6
1  16-79 år i 1980-2001, 16 år og over fra 2003 (se kilde).
2  Sjeldnere enn månedlig.
3  I perioden 1980-2002 er ikke fortrolige innen familien regnet med.
4  Enslige som har svart "vet ikke" på spørsmålet om de har en fortrolig venn, er inkludert.
5  Fra og med valget 1989 er valgdeltakelsen fordelt på kjønn basert på utvalgsundersøkelser.
Kilde: 11.1: Levekårsundersøkelsen EU-SILC fra og med 2003, 1980-2002 Levekårsundersøkelsene. 11.2-11.10: Levekårsundersøkelsene. 11.11-11.12: Valgstatistikk.

Standardtegn i tabeller