Statistisk sentralbyrå

1 Antall og andel personer, etter hovedinntektskilde. Kvinner og menn i alderen 18-66 år. 2008
Hovedinntektskilde Antall personer Prosent
Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn
I alt 3 079 100 1 510 000 1 569 100  100,0  100,0  100,0
             
Offentlige ytelser, i alt  549 300  342 100  207 200 17,8 22,7 13,2
Av dette            
Uførepensjon  236 800  132 400  104 400 7,7 8,8 6,7
Attførings- og rehabiliteringspenger 86 900 50 600 36 300 2,8 3,4 2,3
Sykepenger 53 800 32 300 21 500 1,7 2,1 1,4
Foreldrepenger 39 300 39 000  300 1,3 2,6 0,0
Arbeidsledighetstrygd 14 700 6 200 8 500 0,5 0,4 0,5
Sosialhjelp 28 000 10 600 17 500 0,9 0,7 1,1
             
Private kilder 2 404 600 1 098 900 1 305 700 78,1 72,8 83,2
Av dette            
Lønn 2 155 900 1 010 600 1 145 300 70,0 66,9 73,0
Næringsinntekt  131 300 35 900 95 500 4,3 2,4 6,1
Kapitalinntekt 64 600 29 600 34 900 2,1 2,0 2,2
Tjenestepensjon 51 400 21 600 29 700 1,7 1,4 1,9
             
Studielån/ stipend 94 700 53 200 41 500 3,1 3,5 2,6
Uten inntekt 18 900 11 600 7 300 0,6 0,8 0,5
Negativ inntekt 11 600 4 200 7 400 0,4 0,3 0,5
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller