Statistisk sentralbyrå

4 Lineær regresjonsanalyse av digital kompetanse (indeks som avhengig variabel). 2009. (N = 499)1
Referanseperson (konstantledd) 95*
Kvinne -6
Alder -1*
Foreldre fra Vietnam 6
Videregående 5
Høgskole/universitet 11*
Hjemmeboende barn i skolepliktig alder 3
Sysselsatt 5
Bruker data i jobb 9*
1  Tall markert med stjerne er signifikante på 5 prosent-nivå.
Kilde: Ferdigheter i bruk av datamaskin og Internett, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller