Statistisk sentralbyrå

3 Lineær regresjonsanalyse av digital kompetanse (indeks som avhengig variabel). 2009. (N = 2 437)1
  Innvandrergruppene i alt Polen Irak Pakistan Somalia Vietnam
Referanseperson (konstantledd) 55* 61* 40* 43* 40* 31*
Kvinne -7* -2 -4 -8* -12* -9*
Under 30 år 10* 4* 5 9* 8* 14*
40-49 år -14* -18* -5 -16* -7 -13*
50 -21* -25* -12* -22* -15* -13*
Grunnskole eller lavere -15* -6 -5 -10* 0 -3
Høgskole/universitet 8* 9* 8* 6 7 12*
Høyeste fullførte utdanning i Norge 6* 8* 12* 13* 12* 11*
Hjemmeboende barn i skolepliktig alder -2 1 -2 -2 0 -1
Ikke i arbeid2 -3* 2 -1 1 -2 0
Bruker data i jobb 17* 13* 17* 20* 25* 25*
1  Tall markert med stjerne er signifikante på 5 prosent-nivå.
2  Fordi beregningsgrunnlaget blir større når regresjonskoeffisienten for alle innvandrergruppene estimeres sammen, er effekten signifikant for innvandrerne totalt, men ikke innenfor hver av gruppene.
Kilde: Ferdigheter i bruk av datamaskin og Internett, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller