Statistisk sentralbyrå

4 Andel personer 8-17 år i 1986 (30-39 år i 2008) med inntekt etter skatt per forbruksenhet henholdsvis over og under 60 prosent av medianinntekten. EU-skala. 1986 og 2008. Prosent
2008 Alle Antall observasjoner
Lavinntekt Ikke lavinntekt
1986-utvalget        
I alt 6 94  100 2 167
         
Lavinntekt 12 88  100 95
Ikke lavinntekt 6 94  100 2 072
         
Alle 30-39 år i 2008 6 94  100  567 326
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller