Statistisk sentralbyrå

1 Sammenligning av inntektsfordeling mellom utvalg og befolkning ifølge register1. Ekvivalentinntekt (EU-skala)2. Andel av totalinntekt, Gini-koeffisient og grenseverdier mellom inntektsdesiler. Personer i alderen 30-39 år i 2008
Ekvivalentinntekt. 2008. Desiler Utvalg Befolkning ifølge register1
30-39 år i 2008 (8-17 år i 1986) 30-39 år i 2008
Prosentvis andel Grenseverdier. Kroner Prosentvis andel Grenseverdier. Kroner
1 4,6  194 000 4,6  196 000
2 6,8  235 000 6,7  233 000
3 7,7  258 000 7,6  258 000
4 8,4  282 000 8,3  280 000
5 9,1  301 000 9,0  301 000
6 9,7  324 000 9,7  324 000
7 10,6  355 000 10,5  353 000
8 11,5  394 000 11,5  393 000
9 13,3  463 000 13,1  461 000
10 18,5   19,2  
         
Gini-koeffisient 0,201   0,208  
Antall observasjoner 2 167    567 326  
(Vektet)  561 000      
1  Personer med innvandrerbakgrunn er utelatt.
2  Personer med negativ inntekt etter skatt har fått inntekten satt lik 0.
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller