Statistisk sentralbyrå

2 Andel med god/dårlig helse og andel med kronisk sykdom i den voksne befolkningen og blant de som har benyttet alternativ behandling. 2008. Prosent
  Hele den voksne befolkningen Personer som har vært hos alternativ behandler
Alle  100  100
     
Egenvurdert helse    
Meget god 36 33
God 45 42
Verken god eller dårlig 13 16
Dårlig/meget dårlig 6 9
     
Kronisk sykdom    
Med kronisk sykdom 57 66
Uten kronisk sykdom 43 34
     
Antall personer som er intervjuet 6 457 1 019
Kilde: Levekårsundersøkelsen. Helse, omsorg og sosial kontakt, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller