Statistisk sentralbyrå

1 Fordeling, etter bakgrunnskjennetegn i befolkningen totalt og i gruppen som har vært hos alternativ behandler. 2008. Prosent
  Hele den voksne befolkningen Personer som har vært hos alternativ behandler
Alle  100  100
     
Aldersgrupper    
16-24 år 14 10
25-34 år 16 17
35-44 år 20 26
45-54 år 17 20
55-64 år 16 17
65-74 år 10 7
75 år og eldre 9 4
     
Kjønn    
Kvinner 50 70
Menn 50 30
     
Utdanningsgrupper    
Grunnskole 30 21
Videregående skole 41 44
Universitet/høgskole 25 31
     
Inntektsgrupper    
under 200 000 41 36
200 000-349 999 45 52
350 000-499 999 11 10
500 000 eller over 4 3
     
Sentralitet    
Tettbygd 79 81
Spredtbygd 21 19
     
Antall personer som er intervjuet 6 457 1 019
Kilde: Levekårsundersøkelsen. Helse, omsorg og sosial kontakt, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller