Statistisk sentralbyrå

1 Lønnsforskjeller1 mellom menn og kvinner i ulike land. 1998-2008. Prosent
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EU27 medlemsland2 17 16 16 16 16 15 15 15 18 17
EU25 medlemsland2 17 16 16 16 16 15 15 15 18 18
Tyskland 22 19 21 21 22 23 23 22 23 23
Danmark 12 14 15 15 18 18 17 18 18 18
Finland 19 19 17 17 20 20 20 20 21 20
Sverige 18 17 18 18 17 16 17 16 17 18
Norge 16 17 17 17 16 16 16 16 16 16
1  Lønnsforskjellen er gitt som differansen mellom menns lønn og kvinners lønn i prosent av menns lønn.
2  Eurostats estimat.
Kilde: Eurostat.

Standardtegn i tabeller