Statistisk sentralbyrå

2 Boforhold og boligøkonomi
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
8.1. Husholdninger som bor i enebolig/våningshus1. Prosent 74 73 76 76 76 77 81 79 82 81 81 80 77 78 85 79 79 82 77 78 81 76 79 59 59 59 59 59 58
                                                           
8.2. Husholdninger som bor i andre småhus2. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16 15 15 16 15 15
                                                           
8.3. Husholdninger som er eiere3. Prosent 74 74 75 75 77 77 77 80 78 78 79 80 77 73 76 76 73 73 76 77 80 75 79 75 75 75 77 77 77
                                                           
8.4. Husholdninger som leier på usikre vilkår4. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 .. .. 9 ..
                                                           
8.5. Personer som bor trangt5, 16 år og over . Prosent 16 .. .. 13 .. .. .. 9 .. .. .. 8 .. .. .. 8 .. 7 .. .. .. 7   6 7 6 8 7 8
                                                           
8.6. Personer som bor svært romslig6, 16 år og over. Prosent 18 .. .. 21 .. .. .. 25 .. .. .. 28 .. .. .. 31 .. 32 .. .. .. 30 32 30 32 31 30 32 31
                                                           
8.7. Boareal m2 per person7 36 37 37 37 39 39 42 43 44 44 46 47 48 49 49 49 50 51 51 53 51 52 52 51 54 55 54 57 56
                                                           
8.8. Personer som bor i bolig med minst to bad, 16-79 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. 18 .. .. 24 .. .. .. 30 .. 33 .. .. .. 29 32 .. 33 .. .. 33 ..
                                                           
8.9. Personer som bor i bolig med råte eller fukt8, 16 år og over. Prosent 9 .. .. 9 .. .. .. 9 .. .. .. 7 .. .. .. 5 .. 9 .. .. .. 6 7 8 7 8 8 8 8
                                                           
8.10. Personer som bor i bolig utsatt for forurensning, 16 år og over9. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   9 9 8 8 8 8
                                                           
8.11. Personer som bor i område med kriminalitet, vold og hærverk, 16 år og over. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 6 5 4 5 5
                                                           
8.12. Personer som bor i bolig utsatt for støy10, 16 år og over. Prosent 14 .. .. 13 .. .. .. 12 .. .. .. 13 .. .. .. 13 .. 16 .. .. .. 13 12 13 13 12 12 12 13
                                                           
8.13. Husholdninger med høy boutgiftsbelastning11. Prosent 28 27 29 32 34 37 40 42 48 49 53 54 53 51 50 47 42 43 39 39 43 40 48 27 24 25 24 26 26
                                                           
8.14. Husholdninger med lav boutgiftsbelastning12. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 38 36 39 37 39
                                                           
8.15. Husholdninger som oppfatter boligutgiftene som svært eller noe tyngende. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47 41 41 43 42 42
                                                           
8.16. Prisindeks for bruktboliger .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 35 39 42 46 51 57 63 73 79 83 84 92  100  114  128  127
                                                           
8.17. Antall fullførte boliger 38 092 34 672 38 465 32 513 30 866 26 114 25 784 28 381 30 406 27 979 27 120 21 689 17 789 15 897 17 836 19 214 17 905 18 659 20 659 19 892 19 534 23 400 21 744 21 405 23 609 29 544 28 554 30 970 28 617
                                                           
8.18. Areal fullførte boliger13. m2 .. .. ..  158  164  180  184  188  175  157  138  131  131  134  138  144  149  149  152  143  145  139  133  129  123  117  119  117  122
1  Fra og med 2003 omfatter dette kun eneboliger og våningshus. Før 2003 var andre småhus inkludert.
2  Før 2003 var småhus og enebolig/våningshus i samme kategori.
3  Eier boligen som selveier eller gjennom andels- eller aksjeselskap.
4  Har ikke leiekontrakt eller leiekontrakt som gjelder for mindre enn tre år.
5  Aleneboende som bor på ett rom eller flerpersonhusholdninger med flere medlemmer enn antall rom i boligen. Gjelder 16-79 år for 1980-2002 og kilde var Levekårsundersøkelsene.
6  Personer som bor i en husholdning som disponerer minst tre rom mer enn antallet personer. Som rom regnes ikke kjøkken, bad, WC, entre eller rom under 6 m2. Heller ikke rom som bare brukes til næringsformål.
7  Summen av totalt areal innenfor ytterveggene, i kjeller og loft er bare beboelsesrom regnet med.
8  Til og med 2002: Andel med kald eller fuktig bolig 16-79 år. Med Levekårsundersøkelsene som kilde.
9  Problemer med støv, lukt eller annen forurensning ved boligen på grunn av trafikk eller industri.
10  Problemer med støy fra naboer eller annen støy utenfra, f.eks fra trafikk, industri eller annlegg. Før 2003 bare støy fra veitrafikk med kilde Levekårsundersøkelsene.
11  Høy boutgiftsbelastning har husholdninger der summen av renter og avdrag og husleie utgjør minst 25 prosent av husholdningens samlede inntekt etter skatt. Før 2003 var det regnet som andel av forbruksutgift, med Forbruksundersøkelsen som kilde.
12  Lav boutgifsbelastning har husholdninger der summen av renter og avdrag og husleie utgjør mindre enn 10 prosent av husholdningens samlede inntekt etter skatt.
13  Areal fullførte boliger er summen av arealet innenfor ytterveggene for alle etasjer.
Kilde: 8.1-8.3, 8.5-8.7, 8.9-8.15: Levekårsundersøkelsen EU-SILC. Før 2003: Forbruksundersøkelsen. 8.4: Levekårsundersøkelsene. 8.8: Levekårsundersøkelsene og Boforholdsundersøkelsen 1988. 8.16: Prisindeks for bruktboliger. 8.17: Bygge- og anleggsstatistikk. 8.18: Byggearealstatistikk.

Standardtegn i tabeller