Statistisk sentralbyrå

1 Prosentvis fordeling av befolkningen, etter sentralitet og landsdel per 1. april 2009
  Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør- Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Andel etter sentralitet
Andel etter landsdel 23 8 19 15 17 9 10  100
Mest sentrale kommuner 23 2 14 11 8 6 2 67
Noe sentrale kommuner   4 4 2 4 0 3 17
Mindre sentrale kommuner       1 3 1 2 6
Minst sentrale kommuner   1 1   3 1 3 10
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller