Statistisk sentralbyrå

1 Ulike fysiske arbeidsmiljøforhold, etter næring. 2006. Prosent
  Utsatt for sterk varme mesteparten av tiden1 Utsatt for sterk kulde mesteparten av tiden Utsatt for dårlig inneklima mesteparten av tiden Utsatt for støv, gass eller damp mesteparten av tiden av tiden Utsatt for hudirriterende stoffer mesteparten av tiden Utsatt for vann på huden flere ganger i timen Utsatt for sterk støy mesteparten Utsatt for vibrasjoner mesteparten av tiden
Alle næringer 4 8 28 8 8 16 5 4
Primærnæring 1 32 13 20 9 27 7 19
Bergverk, kraft, annet 4 12 21 8 6 5 10 6
Industri 9 9 29 21 9 11 18 9
Bygg og anlegg 3 31 19 19 7 8 9 12
Varehandel 3 5 27 5 7 10 1 3
Hotell og restaurant 16 3 26 7 19 52 6 1
Transport og kommunikasjon 5 10 25 6 5 8 6 10
Finansiell tjenesteyting 1 4 19 3 3 4 1 2
Offentlig forvaltning 2 4 28 2 4 7 2 1
Undervisning 1 2 36 3 3 6 3 0
Helse- og sosialtjenester 3 5 39 4 15 40 3 1
Annen tjenesteyting 5 4 24 9 7 19 6 3
1  Mesteparten av tiden = , <3/4 av tiden> eller .
Kilde: Levekårsundersøkelsen 2006.

Standardtegn i tabeller