Statistisk sentralbyrå

1 Eksempler på indikatorer for statlig virksomhet i StatRes. Ressursinnsats, aktiviteter/tjenester og resultater
Område i StatRes Ressursinnsats Aktiviteter/tjenester Resultater
Universiteter og høgskoler Fordelinger av driftsutgifter og årsverk Antall studenter Studiepoeng per student
      Publiseringspoeng per årsverk
       
Spesialisthelsetjenesten Fordelinger av driftsutgifter og årsverk Antall DRG-poeng Gjennomsnittlig ventetid
       
Statlig barnevern Fordelinger av driftsutgifter og årsverk Antall oppholdsdager Fullført forskningsprosjekt om barnevernets effekt på barnevernsbarns levekår
       
Politi og påtale Fordelinger av driftsutgifter og årsverk Antall anmeldte lovbrudd Oppklaringsprosent
      Saksbehandlingstid
       
Kriminalomsorgen Fordelinger av driftsutgifter og årsverk Antall fangedøgn Fengselsbelegg
    Antall personer i friomsorg Andel friomsorgsoppdrag som er fullført uten brudd
       
Toll- og avgiftsetaten Fordelinger av driftsutgifter og årsverk Antall grensekontroller Beslaglagt mengde alkohol, narkotika, valuta og så videre
    Antall grensekontroller med treff Innkrevde avgifter
       
Samferdsel, Jernbaneverket Fordelinger av driftsutgifter og årsverk Antall kilometer jernbanelinjer etter standard Oppetid (fravær av forsinkelser)
      Punktlighet
      Andel med dobbeltspor
      Antall signalfeil per km bane
       
NAV Fordelinger av driftsutgifter og årsverk Antall saker Andel arbeidssøkere og yrkeshemmede formidlet til arbeid
    Antall på kvalifiserings-program for arbeid  
       
Forsvaret Indikatorer utredes og publiseres i 2009    
       
Domstolene og andre konfliktløsningsorganer Indikatorer utredes og publiseres i 2009    
       
Statens vegvesen Indikatorer utredes og publiseres i 2009/2010    
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller