Statistisk sentralbyrå

3 Effekter av ulike egenskaper på risikoen for ikke å ha noen å regne med utenom nær familie ved personlige problemer. Odds ratio. *=statistisk sikker effekt
  Modell 11 Modell 22
Familiestatus    
Enslig/ikke kjæreste 2,06* 1,63*
Kjæreste 1,18 1,03
Samboer 0,98 0,92
Gift/partner (ref.) 1,00 1,00
Utdanningsnivå 0,85* 0,87*
Hovedaktivitet    
Arbeidsledig 1,85 1,45
Uførepensjonist 2,24* 1,37*
Andre pensjonister 2,08* 1,59*
Under utdanning 1,29 1,21
Hjemmearbeidende/annet 2,06* 1,59*
Yrkesaktiv (ref.) 1,00 1,00
1  Modell 1 inkluderer, i tillegg til familiestatus, utdanningsnivå og hovedaktivitet, kjønn, alder, bosted (sentralitet) og barn i husholdet.
2  Modell 2 inkluderer, i tillegg til variablene i modell 1, egenvurdert økonomisk situasjon, egenvurdert generell helse, depresjon og begrensninger i sosial omgang på grunn av fysiske eller psykiske problemer.
Kilde: LOGG 2007, SSB og NOVA.

Standardtegn i tabeller