Statistisk sentralbyrå

1 Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent og kvinners lønn i prosent av menns lønn per 3. kvartal 2007. Alle ansatte, etter sektor
Sektor Månedslønn Kvinners lønn prosent
av menns lønn
Menn Kvinner
Alle ansatte 34 600 29 100 84,1
Av dette:      
Privat sektor 34 800 28 900 83,0
Offentlig      
sektor 33 400 29 400 88,0
Av dette:      
Stat 34 100 30 800 90,3
Kommune      
og fylkes-      
kommune 29 800 27 300 91,6
Skoleverket 33 600 32 500 96,7
Helseforetak 39 400 31 300 79,4
Kilde: Lønnsstatistikk. Alle ansatte, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller