Statistisk sentralbyrå

Klimagasser, kilder og skadevirkninger
Komponent Viktigste kilder1 Skadevirkninger
Karbondioksid (CO2) Forbrenning av fossilt brensel,  
endringer i arealbruk og avskoging Øker drivhuseffekten  
Metan (CH4) Landbruk, avfallsfyllinger, produksjon,  
transport og bruk av fossilt brensel Øker drivhuseffekten og bidrar til dannelse av bakkenær ozon  
Lystgass (N2O) Landbruk, gjødselproduksjon Øker drivhuseffekten
Hydrofluorkarboner (HFK) Kuldemedium Øker drivhuseffekten
Perfluorkarboner (PFK, CF4 og C2F6) Produksjon av aluminium Øker drivhuseffekten
Svovelheksafluorid (SF6) Produksjon av magnesium Øker drivhuseffekten
Hydroklorfluorkarboner (HKFK)2 Kuldemedium Øker drivhuseffekten og bryter ned ozonlaget
Klorfluorkarboner (KFK)2 Kuldemedium Øker drivhuseffekten og bryter ned ozonlaget
1  Oversikten angir viktige menneskeskapte kilder. For flere av komponentene finnes det i tillegg store naturlige kilder.
2  Inngår ikke i beregningene over nasjonale utslipp eller i Kyotoprotokollen.

Standardtegn i tabeller