Statistisk sentralbyrå

1 Enslige mindreårige asylsøkere 0-22 år bosatt i Norge, og alle barn med barnevernstiltak, etter alder og kjønn. Absolutte tall og prosentandel. 2005
Kjønn og alder Enslige mindreårige med tiltak Enslige mindreårige bosatt i Norge Andel med barnevernstiltak. Prosent Andel av alle barn med barnevernstiltak. Prosent
Alle 0-22 år1  657 2 094 31 2,9
Gutter  473 1 474 32 3,0
Jenter  184  620 30 2,7
         
0-14 år 83  189 44 3,0
15-17 år  178  293 61 4,4
18-22 år  393 1 612 24 1,5
1  For tre barn er alder uoppgitt.
Kilde: Rapporter 2007/41: Enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet 2005. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller