Statistisk sentralbyrå

2 Andel personer med lav inntekt. 2005. Prosent
Lavinntektsgrense Ekvivalensskala
OECD-skala EU-skala
50 prosent 60 prosent 50 prosent 60 prosent
Andel med lav inntekt 5,6 10,0 6,5 11,4
Kilde: Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller