Statistisk sentralbyrå

8 Regresjonsanalyse av stemmegivning på partier på venstresiden. Ustandardiserte regresjonskoeffisienter
Uavhengige variabler Koeffisienter Koeffisienter Koeffisienter
Kjønn, mann=1, kvinne=0 0,081* 0,096** 0,027
Alder, kontinuerlig -0,003 -0,003 -0,002
Inntekt, seks kategorier -0,019 -0,006 0,001
Bosted, Oslo=1, andre=0 0,110** 0,106** 0,081*
Botid i antall år   -0,003 -0,002
Medlem i fagforening, ja=1, nei=0   -0,005 -0,006
Medlem i idrettsforening, ja=1, nei=0   -0,229*** -0,181***
Språkferdigheter, svært gode=1, svært dårlige=0   -0,246** -0,193*
Flyktning=1, andre=0     0,127***
Muslim, ja=1, nei=0     0,067***
Bakgrunn i et asiatisk land, ja=1, nei=0     0,095*
Bakgrunn i et afrikansk land, ja=1, nei=0     0,094
Forklart varians, R2 0,035*** 0,090*** 0,142***
* Signifikant på 10 % -nivå
** Signifikant på 5 % -nivå
*** Signifikant på 1 % -nivå
N=398
Kilde: 
Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller