Statistisk sentralbyrå

4 OLS-regresjon med «anser globale miljøproblemer for å være alvorlige» som avhengig variabel. Stigningstall med standardfeil i parentes
Variabler WVS 2007
b St.feil
Konstantledd 8,855** (0,221)
Kvinne 0,268** (0,101)
Alder -0,001 (0,003)
Inntekt -0,024 (0,019)
Høyere utdanning 0,228* (0,108)
     
Parti (AP referanse)    
Fremskrittspartiet -0,661** (0,153)
Høyre -0,252 (0,154)
Kristelig Folkeparti 0,014 (0,287)
Senterpartiet -0,076 (0,217)
Sosialistisk Venstrep. -0,026 (0,187)
Venstre 0,072 (0,233)
Annet/ikke stemt -0,001 (0,169)
     
Antall enheter  935  
0,045  
1 *signifikansverdi < 5 prosent, **signifikansverdi < 1 prosent. Avhengig variabel er en skala med ti verdier, og er satt sammen av tre variabler som omhandler hvor alvorlig respondenten mener følgende globale miljøproblemer er: global oppvarming eller drivhuseffekten; at plante- og dyrearter forsvinner; forurensing av elver, innsjøer og hav. Cronbach's Alpha-verdi for skalaen er 0,758. Høye verdier på den avhengige variabelen indikerer at man anser de over nevnte miljøproblemer for å være av alvorlig karakter.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller